AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?

Čezmejno sodelovanje – in kaznovanje!

Veliko slovenskih voznikov pogosto vozi tudi po cestah v drugih državah, še posebej v sosednjih državah. Seveda je treba tudi v tujini spoštovati prometne predpise – če jih ne, ima to lahko ustrezne posledice. Če gre za prekoračitev hitrosti, ki jo zabeleži stacionarni radar, se marsikdo zanaša na to, da ga pač tuji organi ne bodo izsledili in mu ne bo treba plačati kazni. Pa je to res? Skušali smo najti odgovor, kako je s kaznovanjem slovenskih voznikov, ki storijo prometni prekršek v tujini.

Za vse tiste, ki jih na kraju prekrška ustavi policaj, seveda ni nobenega izmikanja. Policaj ukrepa takoj, zbere vse podatke o vozniku in izreče kazen. Precej drugače je s prekrški zaradi prekoračitve hitrosti, ki jih zabeležijo stacionarni radarji. V zadnjem obdobju je kar nekaj slovenskih voznikov dobilo obvestilo (v nemščini in s slovenskim prevodom) o prehitri vožnji na avstrijskem Koroškem, obvestilu pa je bil dodan tudi plačilni nalog. Še posebej presenečeni so bili nekateri motoristi, saj pri naših severnih sosedih radarji vozil ne slikajo s sprednje strani kot pri nas, temveč z zadnje, kjer imajo motocikli nameščeno registrsko tablico. Če se pri nas motoristi zaradi snemanje od spredaj dokaj brezskrbno vozijo mimo stacionarnih radarjev, je v Avstriji drugače: tam zlahka ugotovijo in dokumentirajo tudi prehitro vožnjo motoristov. 

Izmenjava podatkov o lastnikih vozil

Marsikdo se sprašuje, ali lahko tuji organi dobijo podatke o imetnikih v Sloveniji registriranih vozil oziroma ali prihaja do izmenjave podatkov med državami in na kateri pravni osnovi takšna izmenjava poteka. To vprašanje smo naslovili na ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter na ministrstvo za pravosodje in javno upravo.

Iz ministrstvo za infrastrukturo in prostor so nam odgovorili zelo na kratko, a jedrnato: “Z Republiko Avstrijo imamo redno izmenjavo podatkov o lastnikih vozil, s katerimi so bili storjeni prekrški. Pravna podlaga je konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije in 34. člen Pogodbe o Evropski uniji. Postopki tečejo v skladu z načelom o recipročnosti.”

Na ministrstvu za pravosodje in javno upravo pa so nekoliko temeljiteje pojasnili pravno podlago. “Pravna podlaga za medsebojno sodelovanje pristojnih organov v okviru postopkov za prekrške so relevantni mednarodni instrumenti, ki urejajo tudi sodelovanje v okviru postopkov za prekrške, ter načelo vzajemnosti. Pridobivanje oziroma posredovanje podatkov je namreč institut male mednarodne pravne pomoči. Instrumenti, ki predstavljajo pravno podlago, so Konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji, sestavljena 29. 5. 2000 in velja v razmerju do vseh držav članic Evropske unije razen Italije, Grčije in Irske, ki navedene konvencije še niso ratificirale, in pa Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, ki velja v razmerju do Italije, Grčije in Irske, nadalje dvostranske pogodbe, ki urejajo tudi sodelovanje v postopkih za prekrške (Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, sklenjena dne 7. 2. 1994, Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, sklenjena dne 6. 2. 1996, Pogodba med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, sklenjena dne 21. 10. 2009 in pa v določenih primerih vzajemnost”. 

Ali kazen v tujini prinaša kazenske točke?

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo smo zaprosili tudi za pojasnilo, če ima kazen, izrečena v tujini, kakršnekoli posledice za slovenskega voznika v Sloveniji, na primer vpis morebitnih kazenskih točk? 

“To je odvisno od narave sankcije. Glede na obstoječo ureditev se v Republiki Sloveniji lahko izvrši denarna sankcija in pa odvzem vozniškega dovoljena – prepoved vožnje.

Pravna podlaga za izvršitev denarne sankcije, izrečene s strani druge države članice Evropske unije v kazenskem postopku ali postopku za prekršek, je Okvirni sklep Sveta 2005/214/PNZ z dne 24. 2. 2005 o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni, ki ga je v notranjo zakonodajo prenesla večina držav članic Evropske unije. Okvirni sklep ne določa predpostavk niti obveznosti za posredovanje odločbe v postopek priznanja in izvršitve drugi državi članici, pač pa v 4. členu zgolj določa, da se odločbo lahko posreduje pristojnim organom države članice, v kateri ima fizična ali pravna oseba, zoper katero je bila izdana odločba, premoženje ali dohodke, tam običajno prebiva ali ima, v primeru pravne osebe, tam registriran sedež. Gre torej za diskrecijsko odločitev pristojnih organov države izreka sankcije, ali bodo posredovali odločbo, s katero je bila izrečena denarna sankcija, pristojnim organom Republike Slovenije. Če jo bodo, se bo izvedel postopek priznanja po Zakonu o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije po določbah 10. poglavja zakona. 

V Republiki Sloveniji o priznanju odloča Okrajno sodišče v Celju, ki je skladno s 214. členom Zakona o prekrških izključno pristojno za izvedbo postopka. Razlogi za zavrnitev priznanja ter posledičnega prevzema so določeni v 75. členu Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije in so naslednji: okoliščina, da denarna sankcija ne dosega zneska 70 eurov ali te protivrednosti po menjalnem tečaju na dan izdaje odločbe; da je bilo dejanje, na katerem temelji odločba, storjeno v celoti ali delno na ozemlju Republike Slovenije ali zunaj ozemlja države izdaje, če za taka dejanja, storjena zunaj ozemlja Republike Slovenije, po pravu Republike Slovenije pregon ni dopusten; da je bila zoper isto osebo zaradi istega dejanja izdana pravnomočna odločba v Republiki Sloveniji ali če je bila taka pravnomočna odločba izdana in izvršena v drugi državi članici; da dejanje, za katero je bila izrečena denarna sankcija, ne glede na to, kateri so njegovi znaki in kako je v odločbi opisano, po pravu Republike Slovenije ni kaznivo dejanje niti prekršek, razen če gre za eno od kršitev iz 76. člena tega zakona; da je dejanje, za katero je bila izrečena denarna sankcija, storila oseba, ko še ni bila stara štirinajst let; da je zastarala izvršitev denarne sankcije za dejanje, ki je kaznivo oziroma je prekršek po pravu Republike Slovenije; da je bila oseba za isto dejanje v Republiki Sloveniji ali v državi izdaje deležna amnestije ali pomilostitve; bi bila izvršitev v nasprotju s predpisi o imuniteti Republike Slovenije; če iz potrdila izhaja, da je bila odločba izdana v pisnem postopku in oseba ni bila osebno ali prek zastopnika, pooblaščenega po pravu države izdaje, obveščena o pravici in rokih za vložitev pravnega sredstva; oziroma če je bila odločba izdana v nenavzočnosti, razen če iz potrdila (2. točka prvega odstavka 78. člena) izhaja, da je bila oseba osebno ali prek zastopnika po pravu države izdaje obveščena o postopku ali je izjavila, da odločbe ne bo izpodbijala; če obstajajo utemeljeni razlogi za sklepanje, da je bila odločba izdana z namenom kaznovanja osebe zaradi njenega spola, rase, vere, narodnosti, državljanstva, jezika, političnega prepričanja ali spolne usmerjenosti ali da bi oseba lahko bila iz teh razlogov v slabšem položaju; če bi bila izvršitev odločbe v nasprotju z določbami Ustave Republike Slovenije o zagotavljanju pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, o pravici do združevanja ali svobodi izražanja, če pristojni organ države izdaje ne pošlje ali ustrezno ne dopolni potrdila ali ne posreduje dodatnih podatkov, potrebnih za odločitev (četrti odstavek 78. člena). 

Denarna sankcija se izvrši skladno s predpisi Republike Slovenije, ki urejajo postopek izvršitve denarne sankcije (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij). 

Republiko Slovenijo pa zavezuje tudi Evropska konvencija o mednarodnih posledicah odvzema pravice do vožnje motornega vozila, ki so jo poleg Slovenije ratificirale še Nemčija, Azerbajdžan, BIH, Hrvaška, Grčija Italija, Liechteinstein, Romunija, Srbija, Švica in Makedonija. Obseg konvencije se razteza na prekrške oziroma kazniva dejanja, ki so taksativno navedena v prilogi konvencije, poleg tega pa država izdaje dovoljenja ni dolžna izdati prepovedi, pač pa lahko v skladu s svojim zakonom odredi odvzem dovoljenja na način, za katerega meni, da bi bil koristen, če bi dejstva in okoliščine, odločilne za postopek druge pogodbenice, nastopile na njenem ozemlju”.

Kakšne so lahko posledice ob neplačilu kazni za prekršek v tujini?

Kakšne so posledice za slovenskega voznika, če ne plača v tujini izrečene kazni? Jo lahko tuja država izterja v Sloveniji prek slovenskih organov (morebitni rubež!). Ima neplačilo kazni lahko kakšne posledice, ko voznik potuje v državo, ki mu je izrekla kazen in je ni poravnal?

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo pravi: “Na to vprašanje smo odgovorili že v prejšnjem pojasnilu. Ali ima voznik kakšne posledice, če potuje v državo, ki mu je izrekla kazen in je ni poravnal, je odvisno od zakonodaje dotične države”. 

Ali tudi Slovenija zahteva podatke za tuje kršitelje pri nas?

Marsikdo se sprašuje, če podobno kot druge država, ravna tudi Slovenija in tudi zahteva podatke od tujih držav za kršitelje, ki prometne prekrške naredijo v Sloveniji in jih dokumentirajo ustrezne naprave, na primer stacionarni radarji. Ministrstvo smo tudi povprašali, ali je znano, kolikšen je bil znesek izrečenih kazni v zadnjem obdobju, za katerega so na voljo podatki. Dobili smo naslednji odgovor: “Pravna podlaga za izvršitev denarne sankcije, izrečene v postopku o prekršku v drugi državi članici, je Okvirni sklep Sveta 2005/214/PNZ z dne 24. 2. 2005 o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni, ki je implementiran v Zakonu o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije, ki je stopil v veljavo februarja 2008. Glede na okoliščino, da komunikacija med pristojnimi organi v teh postopkih poteka neposredno (MPJU ima zgolj administrativno vlogo in je v pomoč pri identifikaciji pristojnih organov), tukajšnje ministrstvo ne razpolaga s konkretnimi podatki o številu posredovanih zaprosil v druge države članice niti ne okvirnim zneskom izrečenih denarnih sankcij. Po podatkih MPJU je bilo sprva samo sodelovanje nekoliko oteženo, saj je implementacija navedenega okvirnega sklepa v drugih državah članicah potekala postopoma, kar pomeni, da izvršitve denarnih kazni v tuji državi niso bile mogoče (okvirnega sklepa npr. še vedno niso implementirale Italija, Grčija in Irska). Sicer pa je za izvedbo postopka – posredovanje standardnega potrdila – zaprosila izključno pristojno Okrajno sodišče v Celju, ki s temi podatki razpolaga. Prekrškovni organi lahko zgolj podajo predlog, sodišče pa oceni, ali je glede na okoliščine primera ter upoštevaje zavrnitvene razloge smiselno ter ekonomično posredovati zaprosilo za izvršitev denarne sankcije v drugo državo članico. Pojasnjujemo tudi, da gre izvršena sankcija v proračun države izvršitve, če ni v konkretnem primeru drugače dogovorjeno (dogovori glede izterjanega zneska oziroma izjeme so smiselne pri večjih zneskih izrečenih večinoma v okviru kazenskih postopkov)”.

Kako je v tujini?

S prekrški, storjenimi v tujini, in globami zanje, imajo veliko izkušenj tudi pri naših partnerskih avtomobilskih klubih. Tako imajo pri avstrijskem klubu ÖAMTC zanimive izkušnje zaradi kazni, izrečenih v Italiji. Njihovo načelno priporočilo je, da tisti, ki mu je bila izrečena kazen, to plača oziroma sproži ustrezen pravni postopek, saj se sicer višina kazni lahko podvoji. Po zagotovilih ÖAMTC avstrijski organi ne morejo izterjati kazni za prekršek storjen v Italiji, seveda pa je kazen izterljiva, če storilec prekrška ponovno potuje v Italijo in ga zaustavi tamkajšnja policija. Paziti je treba tudi, kaj zahteva italijanski prekrškovni organ. Primer: avstrijska voznica je z avtom svoje mame v Italiji vozila prehitro. Čez nekaj časa je lastnica avta, torej vozničina mama, dobila kazen. Voznica je kazen plačala, a je spregledala, da so Italijani zahtevali, da tudi sporoči ime voznice, da ji bodo lahko izrekli kazenske točke. Ker tega ni storila, je lastnica avtomobila čez čas dobila novo kazen, ker ni posredovala podatkov in je morala plačati tudi to kazen. 

Zelo slabe izkušnje imajo člani OAMTC s prekrški v Švici, kjer so kazni lahko zelo visoke. Znan je primer, ko se je nekdo pritožil, ker je vozil 4 km/h prehitro in je dobil 30 evrov kazni. Njegovega ugovora v Švici niso upoštevali, pač pa je moral ob kazni plačati še 830 evrov za stroške postopka. Ob tem se zastavlja vprašanje, ali je sploh smiselno uporabiti pravna sredstva, če pa je njihova uporaba tako draga.

Prepis nekaterih členov, ki so omenjeni v tem članku, lahko preberete tukaj!

Enotna ureditev z direktivo v državah Evropske unije 

Poslanci evropskega parlamenta so 6. julija 2011 sklenili, da bo Evropska unija preganjala voznike, ki storijo prometne prekrške v tujini, saj so sprejeli direktivo 2011/82/EU, ki ureja to področje. Po podatkih EU tuji vozniki predstavljajo približno 5 odstotkov prometa, naredijo pa kar 15 odstotkov vseh prekoračitev hitrosti. 

Omenjena direktiva omogoča čezmejno kaznovanje naslednjih prometni prekrškov: prekoračitev hitrosti, neupoštevanje luči na semaforjih, neuporabo varnostnega pasu, vožnjo pod vplivom alkohola, vožjo pod vplivom drog, neuporabo varnostnih čelad, nedovoljeno vožnjo po odstavnem pasu in nedovoljeno uporabo mobilnih telefonov med vožnjo.

Direktiva omogoča vzpostavitev omrežja za elektronsko izmenjavo potrebnih podatkov med državo, v kateri je bil storjen prekršek in državo, kjer je vozilo registrirano. Lastnik vozila bo lahko posredoval podatke o vozniku, če ni sam upravljal z vozilom. O vseh ukrepih v zvezi s prekrškom bo odločala država članica, v kateri je bil prekršek storjen. 

Direktiva ne usklajuje različnih vrst prekrškov ali kazni zanje. Glede vrste prekrška in ustrezne kazni bodo tako še naprej veljali nacionalni predpisi države članice, v kateri je prekršek storjen. Glede izterjave kazni pa je predvideno, da bodo denarne kazni, izrečene v eni državi, izterljive tudi v drugih državah članicah EU.

Države članice morajo najpozneje v dveh letih, torej do julija prihodnje leto, uskladiti nacionalno zakonodajo z določili omenjene direktive. Tudi v Sloveniji se že pripravljamo na uveljavitev direktive. 

Ministrstvo za pravosodnje in javno upravno pojasnjuje, da je vsebina navedene direktive delno implementirana v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H), ki ga bo kmalu obravnavala Vlada Republike Slovenije. Gre za (bodoči) novi 48.b, 48.c in 48.č člen v Zakonu o prekrških. Predlog zakona bo predvidoma sprejet v začetku naslednjega leta.

Glede preostalih vprašanj bo omenjena direktiva implementirana v Zakonu o motornih vozilih, ki je v resorni pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor. 

Določbe direktive, ki urejajo institut vročanja v tujino, se uporabljajo komplementarno z veljavnimi mednarodnimi instrumenti, ki urejajo mednarodno sodelovanje v postopkih prekrškov; Konvencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji, sestavljeni 29. 5. 2000 in velja v razmerju do vseh držav članic Evropske unije razen Italije, Grčije in Irske, ki navedene konvencije še niso ratificirale, in pa Konvencijo o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, ki velja v razmerju do Italije, Grčije in Irske.

Kaj storiti če dobite obvestilo o prometnem prekršku v tujini?

Če dobite obvestilo o prometnem prekršku v tujini, ga najprej natančno preberite in ugotovite, če je bilo vaše vozilo v času prekrška res na mestu prekrška. Natančno preberite tudi pravni pouk, kjer piše, kakšne so vaše možnosti. 

Če na primer v obvestilu o prekršku piše, da gre za anonimni postopek – to piše v obvestilih o prekrških, ki jih dobivajo slovenski vozniki iz Avstrije – to pomeni, da prekrškovni organ v tujini ne bo ugotavljal, kdo je naredili prekršek, če bo plačana zahtevana globa, pri čemer je v skladu z zakonom izrečena minimalna globa. Če globa ni plačana, prekrškovni organ v tujini lahko sproži redni postopek ugotavljanja voznika, ki je povzročil prekršek. Po naših zakonih za prekršek odgovarja lastnik vozila, če ne posreduje podatkov o vozniku vozila v času prekrška. Kdor se torej želi izogniti vsem nadaljnjim postopkom in si zagotoviti plačilo minimalne globe, naj plača zahtevano globo. Tisti pa, ki je prepričan, da prekrška ni storil in to lahko dokaže, pa naj seveda ugovarja izrečeni globi.

Člani AMZS se po brezplačno pravno pomoč lahko obrnejo na slovenske odvetnike, ki sodelujejo z AMZS – spisek je objavljen v članski knjižici.

France Kmetič


Značke


Sorodne novice

  Komentarji

  Boris
  14.12.2012 12:54:24
  Članek je v delu, kjer MPJU pojasnjuje postopke, poln pravniške latovščine in za navadnega slovenskega kmeta, ki ga oglobijo, popolnoma nerazumljiv. Avtor članka (kako ironično: Kmetič) bi lahko osnovna vprašanja, ki so ojačana v podnaslovih pojasnil z nekaj vsem razumljivimi stavki in nas za podrobnejše informacije napotil s kakšnim linkom na ministrsko spletno stran.
  Kot prizadetemu udeležencu takšne situacije mi članek ni dal zadostnih odgovorov in ga zato ne morem oceniti pozitivno.
  Dodaj komentar:
  Dodaj

  Ostale novice

  Novice
  27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
  27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
  27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
  27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
  27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
  27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
  27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
  27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
  27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
  09.12.2015 (Ne)pravičnost?
  09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
  09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
  09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
  09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
  09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
  05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
  05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
  04.11.2015 Kdo koga ščiti?
  04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
  04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
  04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
  02.10.2015 Epilog
  02.10.2015 Do zadnje kapljice?
  02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
  02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
  02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
  01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
  01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
  26.08.2015 (Pre)obrat
  26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
  26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
  26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
  26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
  26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
  26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
  26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
  26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
  26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
  09.07.2015 Izzivi in zaveza
  09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
  09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
  09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
  04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
  04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
  04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
  04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
  06.05.2015 Strategija
  06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
  06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
  06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
  06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
  06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
  01.04.2015 Izmenjava
  01.04.2015 Umirjanje prometa
  01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
  01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
  01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
  01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
  01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
  01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
  01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
  04.03.2015 (Ne)požrešnost
  04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
  04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
  04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
  30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
  28.01.2015 Zasuk
  28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
  28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
  28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
  28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
  28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
  28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
  28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
  10.12.2014 Slepa ulica
  10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
  10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
  10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
  10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
  10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
  10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
  05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
  05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
  05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
  05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
  05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
  05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
  01.10.2014 Ironija usode
  01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
  01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
  01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
  01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
  28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
  28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
  28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
  28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
  28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
  28.08.2014 Janez Remše
  09.07.2014 Vrednote
  09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
  09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
  09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
  09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
  04.06.2014 Obveza in zaveza
  04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
  04.06.2014 25 let katalizatorja
  04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
  04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
  06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
  06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
  06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
  06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
  06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
  06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
  06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
  06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
  06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
  02.04.2014 Elektrošok
  02.04.2014 Divjad na cesti
  02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
  02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
  02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
  02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
  02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
  02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
  05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
  05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
  05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
  05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
  05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
  05.03.2014 Prestavitev
  03.02.2014 Davki za varnost?
  03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
  03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
  03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
  03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
  03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
  11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
  11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
  11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
  11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
  11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
  08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
  07.11.2013 Komu sveti?
  07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
  07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
  07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
  07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
  07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
  03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
  03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
  03.10.2013 Svetovni prvak!
  03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
  02.10.2013 Avtogol
  30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
  29.08.2013 (Iz)govori
  29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
  29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
  29.08.2013 Električni avtomobili
  06.07.2013 Nevaren dotik
  06.07.2013 Pomemben mejnik
  06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
  06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
  06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
  05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
  05.07.2013 Pomoč iz zraka
  30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
  29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
  29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
  29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
  29.05.2013 Pešci so najšibkejši
  29.05.2013 Žagar med najboljšimi
  29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
  26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
  25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
  25.04.2013 Kratkovidnost
  28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
  28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
  28.03.2013 Od voznika do komentatorja
  28.03.2013 Nevarna jeza
  28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
  28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
  28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
  28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
  28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
  28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
  28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
  28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
  28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
  27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
  27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
  25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
  25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
  25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
  25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
  25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
  25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
  22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
  12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
  12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
  12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
  12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
  12.12.2012 Uvodnik, december 2012
  12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
  07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
  07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
  07.11.2012 Uvodnik, november 2012
  07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
  07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
  06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
  06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
  05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
  05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
  29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
  29.08.2012 Milejše kazni!
  06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
  25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
  05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
  04.04.2012 VW lego avto

  Pomoč na cesti

  1987 ali ++386 1 5305 353
  24 ur na dan, vse dni v letu
  Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
  Za več informacij kliknite tu.

  Informacijski center

  brezplačna št.: 080 28 20
  stac. tel.: +386 1 5305 300