AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik

Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik

Volilna skupščina Avto-moto zveze Slovenije


Na volilni skupščini Avto-moto zveze Slovenije 28. novembra je bil za novega predsednika Avto-moto zveze Slovenije izvoljen Anton Breznik, član AMD Orehova vas. Za podpredsednika je bil izvoljen Jože Režonja iz AMD Tolmin. Na skupščini so izvolili tudi člane upravnega in nadzornega odbora, pa tudi člane častnega razsodišča.


Volilno skupščino je vodil predsednik nadzornega odbora Boris Kočevar, v delovnem predsedstvu pa so bili še Slavko Rus, Drago Alenc, Anton Škorja in Dagmar Šuster, ki je s svojo pronicljivostjo in pravniškim znanjem močno pripomogel k tekočemu poteku sicer kar 5 ur trajajoče skupščine, na kateri so sodelovali predstavniki 61 avto-moto društev od 79, kolikor jih je včlanjenih v Avto-moto zvezo Slovenije. Vsi so lahko tudi glasovali, čeprav je bilo kar nekaj pobud, da je lahko zastopnik društva le član društva, ne pa kdo drug – med 61 predstavniki AMD jih devet ni bilo članov AMD, dva zastopnika pa sta bila člana drugega AMD, ne tistega, ki sta ga zastopala. A ker statut AMZS ne vsebuje takšne določbe, so lahko glasovali vsi, ki so imeli po sklepu verifikacijske komisije ustrezno izdano pooblastilo.

Precej razprav je bilo na pred-lagani dnevni red. Z njega so umaknili točko z naslovom Seznanitev z okvirnim programom dela in finančnim načrtom za leto 2014, saj je večina menila, da naj program del in finančni načrt pripravi novo vodstvo AMZS. Da pa bi AMZS lahko normalno poslovala v prihodnjem letu, so sklenili, da mora biti naslednja skupščina AMZS sklicana do konca januarja 2014.

Člani skupščine so brez posebne razprave in z le enim glasom proti sprejeli nov poslovnik o delu skupščine AMZS. Soglasno so potrdili zapisnik prejšnje seje skupščine AMZS, ki je bila 24. oktobra. Prav tako so člani skupščine soglasno potrdili prejemnike odličij AMZS za leto 2014. Prejemnike objavljamo v posebnem zapisu.

Poročilo kandidacijske komisije, ki je pripravila tokratne volitve novih organov AMZS, je predstavil Brane Vršnik iz AMD Moste. Komisija je dobila 34 predlogov, ki so jih posredovala AMD. Kandidacijska komisija je preverila, če kandidature ustrezajo določbam statuta AMZS. Za predsednika AMZS so tako kandidirali Borut Mišica, ki ga je predlagalo AMD Slovenijaavto, Anton Breznik, ki ga je predlagalo AMD Orehova vas in Damjan Mihevc, ki sta ga predlagali AMD Sitar racing team in AMD Trbovlje. Za podpredsednika sta kandidirala Ferdo Abraham, ki ga je predlagalo AMD Dravograd in Jože Režonja na predlog AMD Tolmin. Damjan Mihevc je kandidiral tudi za podpredsednika, a se je kandidaturi na seji odpovedal. Prav tako so se kandidaturi za člana upravnega odbora odpovedali Jože Režonja, Ferdo Abraham in Jože Guzaj – prva dva, ker sta kandidirala za podpredsednika, Guzaj pa zato, ker je kandidiral za članstvo v nadzornem odboru.

Pred volitvami so se članom skupščine s petminutnimi predstavitvami predstavili vsi trije člani za predsednika AMZS, ki pa so svoje programe razvoja AMZS posredovali tudi že pred skupčino v pisni obliki, tako da so jih člani skupščine prejeli v gradivu za skupščino.

Borut Mišica je poudaril, da imajo avto-moto društva in AMZS skupne interese in ne nasprotne, čeprav včasih tako izgleda. Vsako društvo ima pač svoje posebnosti, kar je pač treba upoštevati pri združevanju v AMZS. Opozoril je na sprejeti strateški cilj razvoja AMZS do leta 2016, a so nekateri razkoraki med postavljenimi cilji in dejanskim stanjem tako veliki, da bo zastavljene cilje težko uresničiti. Gospodarska dejavnost v okviru AMZS mora potekati po načelu čistih računov med AMZS in delniško družbo AMZS ter njenimi hčerinskimi družbami. Opozoril je na nekatere nove izdelke s področja zavarovanja, ki so bili izdelani zgolj za člane AMZS. Za financiranje športne dejavnosti bi morali ustanoviti fundacijo za moto šport, s čimer bi tudi tu dobili čiste račune. Mišica je ob koncu dejal, da bi moralo biti prihodnje leto stabilizacijsko leto, potem pa bi lahko začeli z razvojem novih dejavnosti in aktivnosti.

Anton Breznik je poudaril, da je že od 18. leta starosti član AMD Orehova vas, kjer je aktivno sodeloval pri organizaciji tekmovanj, tudi dirk v motokrosu za svetovno prvenstvo. Opisal je tudi svojo poklicno pot v Metalni, pred 20. leti pa je ustanovil svoje podjetje, ki ima sedaj 160 zaposlenih, Breznik pa je po upokojitvi v njem prokurist. Tudi on je opozoril, da se strateški načrt razvoja AMZS zelo lepo bere, toda dejanja gredo v drugo smer, zato se je zavzel za prevetritev tega dokumenta. Osnova delovanja AMZS so člani, vodstvo AMZS pa mora odgovoriti na vprašanje, kaj člani dobijo za svojo članarino, še posebej pa je pomembno, kakšna je kakovost opravljenih storitev. Prav zato mora biti odnos med AMZS in AMZS d. d. natančneje opredeljen.

Damjan Mihevc je dejal, da ima natačno izdelano vizijo razvoja AMZS, da bi ta postala močnejša in prodornejša. AMZS potrebuje spremembe, zanje se je treba odločiti in jih izvesti. AMZS bi morala imeti po zgledu na partnerske avtomobilske klube bistveno več članov kot doslej, ki pa jih lahko privabimo le z nudenjem ustreznih storitev. Mihevc se je zavzel za povečanje števila društev in za delitev članarine med društvi in AMZS glede na opravljene aktivnosti in dejavnosti. Na športnem področju se je zavzel za večjo promocijo tekmovanj in za izgradnjo dirkališča v javno-zasebnem partnerstvu.

Članom skupščine sta se predstavila tudi oba kandidata za podpredsednika AMZS.
Vsi trije kandidati za predsednika AMZS so nato odgovorili še na nekatere vprašanja članov skupščine in tako pojasnili svoje poglede na nekatera vprašanja.

Volitve, ki jih je izvedla na skupščini izvoljena volilna komisija, v kateri so bili Marija Podvršič, Franci Kodela in Franci Zajec, so bile tajne. Razdeljenih je bilo vseh 61 volilnih listov, vsi so se tudi vrnili v glasovalno skrinjico. Po preštetju glasov je Marija Podvršič razglasila rezultate: za predsednika AMZS je bil izvoljen Anton Breznik, ki je dobil 36 glasov. Borut Mišica je dobil 15 glasov, Damjan Mihevc pa 10 glasov. Za podpredsednika v prvem krogu ni bil izvoljen nobeden izmed dveh kandidatov, saj nihče ni dobil več kot polovico glasov: Jože Režonja je dobil 30 glasov, Ferdo Abraham pa 28. Zato so izvedli drug krog volitev, v katerem je Jože Režonja dobil 34 glasov in s tem postal podpredsednik AMZS.

Za člane upravnega odbora AMZS so bili izvoljeni: Rado Stojanovič, Zvone Milkovič, Tomaž Andrejka, Janko Torej, Jože Vaupotič, Brane Šimenc, Marko Prevolčič, Jožef Zimšek, Jože Škrilec, Jožef Žunkovič, Janez Prosenik, Franc Pavlič. Za člane nadzornega odbora so bili izvoljeni: Matjaž Ulčar, Marjetka Česnik, Rudolf Pečovnik, Peter Kavšek in Jože Guzaj. Za člane častnega razsodišča so bili izvoljeni: Herman Jakolič starejši, Janko Šemrov, Bogo Steklasa in Miha Javoršek.

Novoizvoljeni predsednik AMZS Anton Breznik se je članom skupščine zahvalil za zaupanje in dejal, da bo predsednik vseh, ne samo tistih, ki so glasovali zanj in obljubil, da bo za vodenje AMZS uporabil vse svoje izkušnje in znanje ter dejal, da ima dovolj energije za izpeljavo zastavljenega programa.

Ob koncu skupščine se je Jožef Zimšek zahvalil članom nadzornega odbora za uspešno vodenje AMZS po izrečeni nezaupnici prejšnjemu predsedniku AMZS, Jože Vaupotič pa je izrekel pohvalo tudi strokovni službi AMZS za vso podporo pri pripravi volilne skupščine.

Imenovani predsedniki komisij


Člani novoizvoljenega upravnega odbora Avto-moto zveze Slovenije so se 4. decembra zbrali na prvi, konstitutivni seji upravnega odbora. Imenovali so predsednike komisij, ki jih ima upravni odbor. Komisijo za članstvo bo vodil Jože Režonja, statutarno pravno komisijo Jože Vaupotič, gospodarsko – finančno komisijo Jožef Zimšek, kadrovsko komisijo Janko Torej, komisijo za odličje Janez Prosenik, komisijo za preventivo in vzgojo v prometu Zvone Milkovič, uredniškemu svetu Motorevija pa bo predsedoval Tomaž Andrejka. Za predstavnika upravnega odbora AMZS v strokovnem svetu AMZS šport je bil imenovan Jožef Žunkovič. Člani upravnega odbora so razpravljali tudi o finančnem poslovanju AMZS v prvih devetih mesecih letošnjega leta, seznanili so se s še neuresničenimi sklepi, ki jih je sprejel prejšnji upravni odbor, sprejeli pa so tudi osnovne smernice za izdelavo načrta delovanja AMZS v prihodnjem letu.

Priznanja najzaslužnejšim: odličja AMZS za leto 2014


Odličja AMZS za leto 2014 prejmejo naslednji posamezniki, ki so jih predlagala avto moto društva in nadzorni odbor, potrdila pa skupščina Avto-moto zveze Slovenije na seji 28. novembra letos.

AMD BLED: plaketa: Janez Globevnik;
AMD ŠLANDER CELJE: odličje: Franc Bevc, Milan Flis, Lado Gobec;
AMD DRAVOGRAD: plaketa: Ferdo Abraham, Herman Jeseničnik, častni znak: Jože Černič, Milan Sahernik, Mirko Vajsbaher, Darja Vindiš, odličje: AMZS d.d. PE Dravograd, OŠ Dravograd, OŠ Šentjanž pri Dravogradu;
AMD IZLAKE: častni znak: Matjaž Zupančič, odličje: OŠ Ivana Kavčiča Izlake, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan, Župan občine Zagorje ob Savi;
AMD KOČEVJE: odličje: Bojana Oberstar Bižal;
AMD PINKO TOMAŽIČ PIRAN: posebno odličje: Marjetka Česnik, Albin Fatur, Ciril Voglar, plaketa: Viktor Žnidarčič, častni znak: Boris Požar, Alojz Smrekar, odličje: Gvido Mahnič, Emanuel Zalar;
AMD PODNART: posebno odličje: Rudi Potočnik, Valentin Švegelj, plaketa: Janez Cengle, Janez Finžgar, Viktor Frelih, Janez Goli, Lovro Kozjek, Janez Pogačnik, častni znak: Bogdan Jeglič, Anton Koselj, Anica Rakovec, Metod Rakovec, Anton Šubic, Jože Urh, Vojko Vidic, odličje: Jože Biček;
AMD TOLMIN: plaketa: Ciril Sovdat;
AMŠD RADENCI: plaketa: Roman Kotnik, Jožef Vaupotič;
NADZORNI ODBOR: posebno odličje: AMD Moste.

Posebno jubilejno listino prejmejo društva AMD Pinko Tomažič Piran, AMD Podnart ter AMD Tolmin, ki v letu 2014 praznujejo 60-letnico delovanja. Jubilejno listino prejme AMD Slovenija avto, ki v tem letu praznuje 40-letnico delovanja. Jubilejno listino prejme AMŠD Radenci, ki v tem letu praznuje 30-letnico delovanja. Jubilejno listino prejme tudi AMD Sitar Racing Kamnik, ki v tem letu praznuje 20-letnico delovanja. Odličja bodo podeljena ob slovesnih priložnostnih v društvih oziroma na sedežu Avto-moto zveze Slovenije.

France Kmetič




Značke

AMZS

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300