AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo

Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo

Več sodelovanja!


V skladu s spremenjenim statutom Avto-moto zveze Slovenije je bil neposredno na skupščini izvoljen tudi podpredsednik AMZS. To je postal Jože Režonja iz AMD Tolmin, njegova osrednja naloga pa je skrb za članstvo, zato je hkrati tudi predsednik komisije za članstvo AMZS. Z njim smo se pogovarjali o njegovih pogledih na delovanje AMZS.

Ali dejstvo, da ste bil neposredno izvoljen na skupščini AMZS vpliva na vaš položaj: ima zdaj podpredsednik večjo vlogo v delu AMZS?

Vloga se ni bistveno spremenila – razen v odgovornosti. Če pa mislite na večji vpliv, bo vse odvisno od rezultatov: če bodo rezultati, bi to lahko razumeli kot večji vpliv, sicer pa ne.

Je bila sprememba volilnega sistema dobrodošla?

Sprememba sistema volitev je bila potrebna. Mandatarski sistem je bil namreč zlorabljen. Zamišljen je bil dobro, ampak izvedba ni šla v smeri, da bi stvari utrjevali, temveč bolj v smeri, da so bila društva, torej baza delovanja AMZS, potisnjena ob rob.

Pri mandarskem sistemu je šlo tudi za drobljenje moči, saj je vsak kandidat lahko nastopal le na listi enega mandatarja.

To drži. Članov upravnega odbora AMZS se ni izbiralo po regionalnem načelu, zastopanosti cele Slovenije ali pa, da bi izbirali najbolj aktivne člane, temveč se je izbiralo tiste, s katerimi je bilo lažje delati. Če gledamo s povsem človeškega vidika, je to nekako tudi mogoče razumeti.

Novo vodstvo AMZS je pred zahtevno nalogo: število članov AMZS upada in nekaj bo treba ukreniti za spremembo stanja, mar ne?

Zmanjševanje števila članov me zelo skrbi. Imeli smo 130.000 članov, sicer resda tudi na račun nekaterih sodelovanj z zavarovalnicami, ki jih je manj. Sedaj moramo biti sami aktivnejši in iskati rešitve. Potencialnim članom moramo ponuditi storitve, ugodnosti, izdelke, da jih bomo pritegnili, ob tem pa moramo zadržati tudi sedanje člane AMZS. Iščemo rešitve, imamo nekatere zamisli, a končne potrditve še ni. Ali bodo naša prizadevanja podprli člani upravnega odbora AMZS, ki o tem odloča, je še vprašanje.

A ne gre spregledati, da se obseg storitev, ki jih opravlja AMZS, zmanjšuje, nekatere storitve se opravljajo zunaj AMZS. To verjetno ne pripomore k ugledu AMZS?

Žal mi je, da se opušča opravljanje nekaterih storitev oziroma se ne opravljajo tako kot doslej. Moramo najti rešitve, na primer v modernizaciji delovnega procesa, da ne bomo krnili svoje osnovne dejavnosti, zaradi katere se ljudje tudi včlanjujejo v AMZS. Okoliščine se resda spreminjajo, a se moramo prilagoditi. Zgolj primer: v društvih smo se v preteklosti ukvarjali s poučevanjem vožnje – avtošolami, sedaj smo v društvih to dejavnost precej opustili, nekatera društva pa so to prenesla na AMZS. Na nas je, da se odločimo ali v okviru AMZS lahko to dejavnost opravljamo na nov, spremenjen način. Najlažje je ukiniti določene dejavnosti, s čimer pa problem ni vedno rešen.

Avto-moto društva so temelj delovanja AMZS, saj so jo tudi ustanovila. Pa so društva dovolj aktivna in samoiniciativna? Se ne zanašajo preveč na dejavnosti AMZS in članom ponjujajo predvsem ugodnosti, ki jih zagotavlja članstvo v AMZS. Kaj je treba narediti za večjo vlogo avto-moto društev?

Ko sem prevzel vodenje AMD Tolmin leta 1995 v kritičnem obdobju delovanja društva, ko ni bilo jasno, ali bo društvo preživelo ali ne – pa je preživelo –, sem razumel, da naj bi bila AMZS tista, ki bi društvom strokovno pomagala. Društva nimajo dovolj sredstev in kadrov, da bi lahko strokovno delovala na vseh področjih, zato pričakujejo pomoč AMZS. Zaradi odmaknjenosti AMZS od društev se je to strokovno pomoč v društvih premalo čutilo. To je tudi eden od vzrokov, da so nekatera društva začela nazadovati oziroma niso dovolj aktivna. V društvih večinoma delajo prostovoljci, ki potrebujejo strokovno pomoč AMZS, ker jim to olajša delo.

Pa je res vsa krivda zgolj na AMZS, kajti včasih je tudi tako, da avto-moto društva niso dovolj dojemljiva za predloge AMZS, se vam ne zdi?

Ne bi želel iskati krivca, a mogoče je res krivda obojestranska. Na eni strani je morda premalo iniciative društev, ki bi od novih ljudi na AMZS verjetno lahko zahtevali in pričakovali več, hkrati pa je tudi res, da je AMZS prišla v začaran krog, ko se je ukvarjala predvsem sama s sabo, ne pa z društvi.

Ampak dejstvo je tudi, da avto-moto društva članom zagotavljajo storitve, ki jih zagotavlja AMZS. Morda pa je v tem tudi nekaj potuhe društvom, da jim ni treba biti posebej samoiniciativna, saj članom zagotovijo storitve AMZS?

To drži. Je pa dejstvo, da je v preteklosti marsikatero društvo svoj obstoj utemeljevalo na delovanju avtošole. Ko so avtošole ugasnile, se društva niso znala ali zmogla prilagoditi novim razmeram. Prav tako se je v preteklosti veliko prometno preventivnih dejavnosti avto-moto društev preneslo na občinske Svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV). Ti SPV CP večinoma dobro delajo tam, kjer je aktivno tudi avto-moto društvo ali pa so v SPV isti ljudje kot v AMD.

Toda avto-moto društva imajo poleg prometne preventive še razne druge dejavnosti?

Ja, vsekakor. Nekatera društva so imela svoje mehanične delavnice, ki tudi niso preživele. Pestro je bilo udejstvovanje na športnem področju, kjer se je stanje tudi bistveno spremenilo.

Tudi vi ste v dvojni vlogi, saj ste tudi predsednik Odbora za prometno preventivo pri Javni agenciji za varnost prometa RS. Kako povezujete obe vlogi?

V odbor me je predlagala lokalna skupnost, ne AMZS. Menim, da je treba za prometno preventivo zagotoviti sistemska sredstva, če želimo karkoli narediti. Moj predlog je, da se ustvari poseben fond za prometno preventivo, kar bi lahko bil določen delež premije obveznega avtomobilskega zavarovanja za preventivne aktivnosti v Sloveniji. Lahko so to tudi sredstva iz drugih dajatev ali tehničnih pregledov. Na ta način bi zagotovili sistemsko financiranje prometne vzgoje in preventive v državi, ki jih izvaja tako država kot tudi civilna družba (sem sodijo tudi avto-moto društva, AMZS in drugi). Potrebujemo torej sistemski vir financiranja, ki ga moramo zakonsko opredeliti, šele potem lahko razmišljamo naprej o delu na tem področju. AMZS ima veliko znanja in usposobljene kadre, da lahko prispeva svoj delež k prometni preventivi. Upam, da bomo kdaj prišli do ustreznih rešitev financiranja preventive. Zavarovalnice sicer že sedaj namenjajo del denarja za prometno preventivo, a tu gre seveda za njihovo dobro voljo in hkrati za reklamiranje. S predlaganim pa bi financiranje imeli sistemsko urejeno. Vsekakor pa morajo najprej biti opredeljeni jasni cilji.

Ena od vlog AMZS je tudi zavzemanje za interese voznikov. Je AMZS pri tem dovolj glasna?

Ne, to njeno vlogo zelo pogrešam. AMZS bi morala tvorneje sodelovati tudi pri sooblikovanju zakonodaje in drugih državnih predpisov, ki zadevajo voznike, saj ima za to dovolj znanja in kadre. Razpolagamo tudi s sodobnim centrom varne vožnje, ki lahko pri tem odigra pomembno vlogo. Imamo znanje pri ocenjevanju kakovosti cest in imamo podatke o njihovem stanju. Imamo tudi znanje na raznih drugih področjih, imamo dostop do mednarodnih organizacij. A seveda poteza ni zgolj na naši strani.

Novo vodstvo vodi AMZS šele nekaj mesecev. Ste optimist?

Sem optimist. Sedaj je treba vizijo, ki jo imamo o delovanju AMZS, uresničiti z združitvijo vseh sil in njihovim skupnim delovanjem za dosego rezultatov. Navajen sem timskega dela in sem prepričan, da je to recept za uspeh. Jaz vse stvari povem naravnost: ali je to dobro ali ne, ne vem, vem pa, da jaz s tem lahko živim. Če stvari ne gredo v pravo smer, je treba na to opozoriti, kritika pa bi morala biti vzeta dobronamerno. Zavedam se, da vsega ne vem, zato rad prisluhnem tistim, ki vedo in znajo več. AMZS vidim kot eno hišo ne glede na to, da smo razdeljeni na društveni in gospodarski del.

Sprejeta program in poslovni načrt na skupščini Avto-moto zveze Slovenije


Na skupščini Avto-moto zveze Slovenije, ki je bila 3. aprila v Ljubljani, je bil v ospredju sprejem programa dela in poslovnega načrta AMZS za leto 2014. Izvolili so tudi manjkajočega člana častnega razsodišča AMZS.

S prisotnostjo 45 predstavnikov avto-moto društev – od 79, kolikor jih je včlanjenih v AMZS – je bila skupščina, ki jo je vodil predsednik AMZS Anton Breznik, sklepčna. Člani skupščine so najprej sprejeli nov poslovnik o delu skupščine in po njem je potem potekala tudi skupščina.

Pri potrjevanju zapisnika prejšnje seje skupščine je Ferdo Abraham iz AMD Dravograd opozoril, da je treba sklepe skupščine spoštovati. Tako je bilo na prejšnji seji izglasovano, da mora biti nova seja skupščine najpozneje do 31. januarja letos, vendar se to ni zgodilo. Predsednik Breznik je pojasnil, da je do zamika prišlo na njegovo zahtevo, ker program dela in poslovni načrt nista bila dobro pripravljena ter da prevzema odgovornost za takšno odločitev in dodal, da se zaveda, da bi morali društva o tem pravočasno obvestiti.

Program dela AMZS v letošnjem letu je predstavil generalni sekretar Slavko Rus in povedal, da program temelji na strateškem načrtu razvoja AMZS do leta 2016. V letošnjem letu naj bi imela AMZS 75.000 članov, kar naj bi dosegli tako s ponudbo že uveljavljenih in novih članskih ugodnosti, še zlasti z nadaljevanjem uvajanja lojalnostnega programa. Finančni načrt opredeljuje, da naj bi imela AMZS letos 4,12 milijona evrov prihodkov in skoraj prav toliko stroškov, tako da naj bi bilo njeno finančno poslovanje izravnano.

Predsednik Breznik je pred razpravo posredoval nekaj aktualnih informacij glede delniške družbe AMZS – ta je lani poslovala pozitivno, Avtošole AMZS – ta je dobila novo vodstvo – in se zavzel za krepitev skupine AMZS.

Marija Podvršič iz AMTK Koper je v razpravi menila, da mora AMZS več pozornosti nameniti skrbi za člane in mora zato člansko službo po odhodu dosedanjega sekretarja Jake Kavčiča okrepiti. Poudarila je tudi, da mora biti članarina namenjena predvsem zagotavljanju ugodnosti članov in se ne sme prelivati na druga področja, še zlasti šport.

Z njo se je glede delitve članarine strinjal tudi Ferdo Abraham, ki je poudaril, da je treba več pozornosti nameniti zadržanju že obstoječih članov AMZS. Predsednik Breznik je pojasnil, da so oblikovalci finančnega načrta želeli transparentno sliko o tem, kako se porabi denar v okviru integralnega proračuna.

Jože Režonja iz AMD Tolmin je menil, da število članov lahko povečamo zgolj s ponudbo novih storitev in ugodnosti, ob tem pa je treba spremeniti navade in rutinska opravila. Danijel Božič iz AMD Šlander Celje je opozoril, da se ponudba storitev za člane oži, ker v celjski poslovni enoti AMZS ob vikendih ni več dežurnih, na katere bi se obrnili člani AMZS. Poudaril je, da je premalo sinergije med AMZS in delniško družbo AMZS. O organiziranosti delniške družbe AMZS je spraševal tudi Ivan Plohl iz AMD Brežice. Predsednik Breznik mu je odgovoril, da naj bi bila orgniziranost AMZS d. d. takšna, da del prihodka nameni AMZS kot njeni večinski lastnici.

Rado Stojanovič iz AMTK Ljubljana je dejal, da so na skupščini njihovega društva sprejeli tri sklepe: da je treba začeti z diferenciranim članstvom, da je treba več sredstev nameniti promociji članstva v AMZS in da je treba nagrajevati dolgoletne zveste in varne člane AMZS.

Po razpravi je skupščina soglasno sprejela program dela in finančni načrt AMZS za leto 2014.

Ker na prejšnjih volitvah ni bilo izvoljenih vseh pet članov častnega razsodišča AMZS so izvedli tajne volitve manjkajočega petega člana. Med evidentiranimi kandidati je največ glasov prejel Uroš Langerholc iz AMD Ptuj.

France Kmetič
Značke

AMZS

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300