AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Snemanje dogajanja na cesti s kamero v avtomobilih

Snemanje dogajanja na cesti s kamero v avtomobilih

Pozor, snemamo!


Svetovni splet je preplavljen s kratkimi (ali daljšimi) video posnetki dogajanja v prometu – predvsem napačnega ravnanja udeležencev v prometu, kot so nesreče, vozniške napake, prekrški in nasilje. Večina tovrstnih posnetkov izvira iz Rusije, a takšne kamere postajajo vse bolj priljubljene tudi pri nas. Pa jih sploh lahko uporabljamo? Kdo vse si lahko ogleda posnetke? Ali si s posnetki lahko pomagamo – na primer pri dokazovanju krivde oziroma nedolžnosti?

Uporaba avtomobilskih kamer je v Rusiji poskočila po letu 2009, ko so sprejeli zakon, ki dovoljuje takšno snemanje oziroma s katerim so odpravili še zadnje pravne ovire, ki so doslej urejale snemanje v javnosti. Odtlej je uporaba kamer v avtomobilih ruskih voznikov izjemno razširjena, zagovorniki takšnega snemanja pa pravijo, da je celo nujna. Rusija (in ostale države bivše Sovjetske zveze) ima namreč velike težave z vozniškim znanjem in kulturo voznikov, zaradi česar na leto na cestah umre 30.000 ljudi, še bistveno več pa je prometnih nesreč z materialno škodo. A med glavnimi vzroki za razmah kamer oziroma posnetkov dogajanja na cestah so neučinkovita in skorumpirana policija, nezaupljive zavarovalnice, neučinkovito sodstvo in prevaranti ter kriminalci. Posnetek prometne nesreče je tako lahko edina pot, da voznik dokaže svojo nedolžnost na sodišču ali da mu zavarovalnica poplača škodo, ki jo je utrpel v nesreči. Ker to dovoljuje tudi zakon, ki zasebnost obravnava drugače kot pri nas, kamere v avtomobilu uporablja vse več ruskih voznikov – in veliko jih posnetke tudi objavlja na svetovnem spletu.

Kamere vse bolj razširjene tudi pri nas


V zadnjem času takšne kamere postajajo priljubljene tudi pri nas – vse več je tudi ponudnikov oziroma prodajalcev tovrstnih kamer, ki voznike k nakupu vabijo z obljubami, da s posnetki iz kamere lahko dokažemo resnične okoliščine prometne nesreče, da ne dobimo neupravičenih kazni za prekrške ali da lažje uveljavljamo zahtevke do zavarovalnic. Tudi na socialnih omrežjih in nekaterih naših spletnih forumih je opaziti vedno več posnetkov takšnih kamer, ki praviloma kažejo bolj ali manj nevarne vozniške dogodivščine voznikov v prometu – seveda drugih voznikov in ne tistega, ki je imel v svojem avtu kamero. Na prvi pogled ni s tem nič narobe – saj s takšnim posnetkom opozorimo druge udeležence v prometu na nevarnega voznika, to pa je v vsakem primeru dobro, mar ne? A takšno razmišljanje je skregano s pravnim redom in pravno ureditvijo v naši državi in tudi v večini evropskih držav, posega pa tudi na spolzko področje zasebnosti. Na splošno namreč velja, da zasebno snemanje javnega prostora oziroma drugih oseb brez njihove privolitve ni dovoljeno, še zlasti, če so te osebe na posnetkih prepoznane – ali po podobi ali kakšnem drugem osebnem podatku, kot je na primer registrska številka avtomobila.

Snemanje dovoljeno le za domačo rabo


O tem, kaj je dovoljeno in prepovedano, smo povprašali urad Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, od koder nam je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov Blaž Pavšič odgovoril: “Pri snemanju vožnje s kamerami, ki jih imajo vozniki nameščene v svojih osebnih vozilih, gre za obdelavo osebnih podatkov, kot jo opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), saj posnetki, ki pri takem snemanju nastanejo, predstavljajo zbirko osebnih podatkov. Možna je sicer tudi situacija, ko taki posnetki ne bi predstavljali zbirke osebnih podatkov, ki bi bila podana v primeru, da bi bili posnetki tako slabe kakovosti, da na njih ne bi bilo mogoče prepoznati posnetih posameznikov, niti drugih podatkov, ki bi omogočali prepoznavo oziroma določitev takega posameznika (npr. registrska številka vozila), vendar pa je tak primer v praksi manj verjeten. Za obdelavo osebnih podatkov mora praviloma obstajati vsaj ena od zakonsko določenih pravnih podlag, vendar pa je v primeru snemanja vožnje s kamero nameščeno v osebnem vozilu mogoče uporabiti izjemo iz 7. člena ZVOP-1, ki določa, da se ta zakon ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo posamezniki izključno za osebno uporabo, družinsko življenje ali za druge domače potrebe (t.i. zasebna uporaba). Posameznik torej lahko snema dogajanje iz svojega avtomobila, tudi če za to nima pravnih podlag iz ZVOP-1, vendar je pri razpolaganju s takimi posnetki omejen in jih lahko uporablja samo in izključno za navedene potrebe. Če pa bi posnetke uporabil na drug način, ki presega zasebno uporabo, bi moral za to imeti posebno pravno podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznikov na posnetku. Posameznik torej posnetke, ki jih napravi s kamero v svojem avtomobilu lahko uporablja sam in v okviru svoje družine, vsaka druga uporaba oziroma razpolaganje s posnetki pa je mogoče samo, če to določa zakon ali če to dovoli posameznik, katerega osebni podatki se nahajajo na posnetku. Kakršnakoli javna objava posnetkov, tudi objava na način, kot ste ga navajali v vašem vprašanju (objava na spletu, v spletnih forumih) nedvomno presega zasebno uporabo in je dovoljena zgolj v primeru, če bi se z njo strinjali vsi, ki se na takem posnetku nahajajo oziroma se na njem nahajajo njihovi podatki.”

Za objavo posnetkov denarne kazni ali celo zapor


Naša zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov je torej jasna: posameznik lahko snema dogajanje v prometu, a če so na njem prepoznavne druge osebe (ali registrska številka avta) posnetke lahko pregleduje le sam ali v krogu svoje družine. Takšnih posnetkov torej ne sme objavljati v javnosti (prek spleta ali kako drugače), oziroma jih lahko, če bi snemane osebe v to privolile ali če na njih ne moremo prepoznati drugih oseb ali njihovih osebnih podatkov – pred objavo bi moral torej snematelj zabrisati identiteto drugih oseb in prekriti registrsko številko drugih avtomobilov. Če snematelj kljub temu objavi takšne posnetke v javnosti, se ga lahko oglobi: “Pri taki objavi bi lahko šlo za prekršek po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (1. točka 1. odstavka 91. člena ZVOP-1 “Kdor obdeluje osebne podatke, ne da bi imel za to podlago v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika”), za katerega so v tem členu predpisane tudi globe. Pri objavi takega posnetka bi lahko šlo tudi za kaznivo dejanje po 143. členu Kazenskega zakonika (“Kdor brez podlage v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi zakona ali osebne privolitve posameznika, posreduje v javno objavo ali jih javno objavi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta”). Objavljanje tovrstnih posnetkov torej ni tako nedolžno, čeprav urad Informacijskega pooblaščenca doslej ni prejel še nobene prijave, ki bi se nanašala ne nezakonito objavo posnetka, ki bi bil napravljen s kamero nameščeno v avtomobilu – in tudi še ni ukrepal.

Posnetki – za razjasnitev, ne za dokaz


Glede na to, da Informacijski pooblaščenec ni prejel še nobene prijave, v naši družbi na snemanje iz avta očitno še vedno gledamo s toleranco, saj imajo tovrstni posnetki praviloma zabaven podton, čeprav je nekaj tudi takšnih, ki vzbujajo zgražanje ali jezo. A tako nastali posnetki imajo lahko vendarle tudi koristno vlogo, saj zakon o varstvu osebnih podatkov dovoljuje njihovo uporabo v urad-nih postopkih: “Obravnavane posnetke je v uradnih postopkih načeloma dovoljeno uporabiti, se pa pri tem uporabljajo pravila posameznega uradnega postopka. Taka procesna pravila, določena v posameznem postopkovnem zakonu, dajejo tudi pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v uradnih postopkih, ki jih zahtevajo določbe ZVOP-1”.

A vsaj pri tem velja ločiti posnetke, ki lahko pomagajo pri razjasnitvi okoliščin prometnih nesreč, od posnetkov, na katerih nekdo drug stori prekršek; pri nas je namreč uveljavljeno načelo, da lahko dokazno gradivo o prekrških zbira le policija oziroma pooblaščene uradne osebe. Tudi zato na primer posnetki Darsovih kamer za nadzor prometa ne štejejo kot dokazno gradivo – prav tako kot ne posnetki drugih voznikov, čeprav je z vidika varovanja osebnih podatkov to dovoljeno.

Zavarovalnice doslej (še) brez posnetkov


Eden glavnih vzrokov, da ruski vozniki nenehno snemajo dogajanje okoli svojih avtomobilov, so zavarovalniški zahtevki v primeru prometnih nesreč. Vsaj za rusko zavarovalništvo velja, da njihove zavarovalnice zelo težko ugodijo zahtevkom, če zavarovanci nimajo trdnih dokazov v svojo korist. Ob dejstvu, da je tam zelo težko (in drago) skleniti kasko zavarovanje za vozila, starejša od deset let, je zato bolj razumljivo, zakaj ima kamere v svojih avtih nameščenih toliko voznikov. Kako pa je s tem pri nas? “Lastnik osebnega vozila, ki s kamero v svojem vozilu posname prometno nesrečo, lahko za namene razjasnitve okoliščin nesreče oziroma za namene reševanje škod, uveljavljanje povračilnih zahtevkov in drugih pravic ter obveznosti iz pogodb o zavarovanju, posnetek posreduje tudi zavarovalnici. Za tako posredovanje posnetkov namreč obstaja podlaga v Zakonu o zavarovalništvu, ki v 154. členu zavarovalnicam dovoljuje pridobivanje osebnih podatkov za navedene namene,” nam je še povedal državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov Blaž Pavšič.

Zavarovalnice bi torej lahko uporabljale posnetke kamer voznikov za razjasnitev škodnih dogodkov, a jih ne, kot so nam sporočili iz Zavarovalnice Triglav: “V Zavarovalnici Triglav tovrstnega posnetka še nismo uporabili, niti se še nismo srečali s prošnjo po uporabi posnetka.” Prav tako v zavarovalnici še niso imeli primera zavarovalniške goljufije, ki bi jo lahko takšen posnetek preprečil: “V naši zavarovalnici se še nismo soočili s tovrstnim primerom. Menimo pa, da je pri našem delu dobrodošel vsak vir, ki objektivno prikazuje dogodek. S tega vidika bi bile lahko koristne tudi tovrstne kamere. Vsekakor imajo lahko take kamere tudi preventivni učinek, saj odvračajo oškodovance od uveljavljanja nepoštenih zahtevkov. Ob tem bi radi poudarili, da tudi ob odsotnosti kamer ne smemo podcenjevati možnosti dokazovanja s pričami oziroma t. i. očividci dogodka.”

Z vse bolj priljubljenimi kamerami za snemanje dogajanja okoli avtomobila torej velja biti previden; z njimi lahko snemamo dogajanje na cesti, te posnetke si lahko doma tudi ogledujemo, ne smemo pa jih javno predvajati, če so na njih osebe, ki v to ne privolijo. Čeprav takšni posnetki ne veljajo kot dokazno gradivo, jih lahko uporabimo za razjasnitev okoliščin v uradnih postopkih ali pri zavarovalniških zadevah – če se s tem seveda strinjajo uradne osebe ali zavarovalnice. Ker so tovrstne kamere za navadne avtomobile še precejšnja novost, takšnih primerov pri nas še ni veliko – morda bo v prihodnosti vendarle drugače. Do tedaj pa naj kamere služijo za to, čemur so tudi namenjene: domači zabavi, na primer ob ogledu posnetkov naše vožnje po kakšni slikoviti pokrajini ali lepi cesti.

Raznolika izbira


Kamere za snemanje iz avtomobila s tujko imenujejo “dash-cam”. Od običajnih kamer (s katerimi tudi lahko snemamo iz avta) se razlikujejo po tem, da jih praviloma za stalno namestimo na armaturno ploščo ali vetrobransko steklo, da so lahko priključene na električni tokokrog avtomobila in da delujejo samodejno – sprožijo se z obratom ključa oziroma zagonom motorja, snemajo pa ves čas vožnje. Ko je spominska kartica v kameri polna, se snemanje ne zaustavi, ampak kamera začne snemati čez najstarejši posnetek na spominski kartici. Nekatere kamere so opremljene s tipalom pojemkov in pospeškov, ki zazna nenaden pojemek pri trku in za stalno shrani del posnetka, ki nastane ob trku. Nekatere kamere so opremljene tudi z GPS sprejemnikom in lahko prikazujejo hitrost in položaj avtomobila, nekatere kamere pa imajo v ohišju dve ali več kamer – in snemajo dogajanja pred avtomobilom in v avtomobilu hkrati. Izbira kamer je tudi pri nas raznolika, cene zanje pa segajo od 50 do 300 evrov.

Blaž Poženel
Značke

tehnologija

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300