AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci

Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci

Štiri leta!


Slovenija ima s Hrvaško le eno avtocestno povezavo in sicer na Obrežju, kjer se dolenjska avtocesta spoji s hrvaškimi avtocestami. To je za državo, s katero ima Slovenija najdaljšo državno mejo, seveda odločno premalo. Stanje naj bi se vendarle spremenilo, saj naj bi avtocesto iz Maribora mimo Ptuja do Dražencev vendarle podaljšali do mejnega prehoda Gruškovje oziroma do slovensko – hrvaške državne meje, do kamor je s hrvaške strani že speljana avtocesta.

Avtocestna (ne)povezanost Slovenije in Hrvaške najbolje dokazuje zapletene politične odnose med državama. Prometna politika je pač prikladno orodje za doseganje političnih ciljev, pa čeprav temelji na jezi, izgubljenem času in stroških vseh tistih, ki zasebno ali poslovno potujejo med državama.

Vsekakor bi Slovenija s Hrvaško potrebovala več avtocest-nih povezav. Ob že omenjeni med Draženci in Gruškovjem, ki pomeni najkrajšo povezavo Hrvaške z Avstrijo, bi vsekakor potrebovali vsaj še navezavo na hrvaško avtocesto, ki vodi iz Reke na Rupo in do slovenske meje. Ali se bo avtocesta nadaljevala do Postojne, kar je najbolj primerno za vse, ki z Jadrana, še zlasti Kvarnerskega zaliva, potujejo na sever, ali pa do Kozine in nato proti Italiji, kar je pomembno zlasti za Italijo in seveda tudi Hrvaško, še ni odločeno. Seveda bi navezavo na istrsko avtocesto potrebovali tudi v slovenski Istri, kjer pa bo očitno še treba počakati na odločitev arbitražnega sodišča, ki razsoja o državni meji v Istri.

Avtocesta od Dražencev do Gruškovja


Do druge avtocestne povezave med Slovenijo in Hrvaško bo prišlo po zgraditvi 13,03 km dolge avtoceste med Draženci in Gruškovjem. To se bo predvidoma zgodilo leta 2018.
Eden najpomembnejših korakov za uresničitev tega projekta se je zgodil 20. maja letos, ko je Dars vložil zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Trasa bodoče avtoceste bo potekala po koridorju sedanje glavne ceste G 1-1. Ker pa seveda tamkajšnji prebivalci ne morejo ostati brez ceste, bo ob trasi avtoceste zgrajena tudi nova, 13,9 km dolga vzporedna regionalna cesta kot povezovalna cesta med tamkajšnjimi kraji in za dostop do tamkajšnjih zem-ljišč.

Dva pododseka


Za enostavnejšo gradnjo je bila celotna trasa avtoceste razdeljena na dva pododseka, s tem pa so bili razdeljeni tudi projektiranje, odkupi zemljišč in tudi gradnja avtoceste. Vodenje celotnega projekta je prevzel Dars, saj naj bi bilo to najbolj učinkovito, pa tudi cenejše kot če bi vodenje projekta zaupali zunanjim partnerjem. Pri Darsu tako trdijo, da so v primerjavi s tem, ko so sami prevzeli vodenje projekta, stroške zmanjšali za 12,2 milijona evrov. Tako naj bi celotna naložba veljala 194,6 milijona evrov, prvotna naložbena vrednost v projektu za izvedbo pa je bila ocenjena na 206,8 milijona evrov. Od 194,6 milijona evrov bodo stroški gradbenih del 164,13 milijona evrov. Največji bodo stroški gradbenih del nove avtoceste – 63,12 milijona evrov. Za gradnjo premestitvenih in opornih objektov ter prepustov je predvidenih 34,9 milijona evrov, za gradnjo predora (na sliki zgoraj) 9,5 milijona evrov, za gradnjo deviacij 3,7 milijona evrov, za oskrbno postajo Podlehnik 2,4 milijona evrov. Gradnja že omenjene vzporedne regionalne ceste bo stala 24,3 milijona evrov. Za druga gradbena in okoljska dela je predvidenih 26,3 milijona evrov, za ostale stroške (izdelava prostorske in projektne dokumentacije, nadzor, raziskave, arheologija) je namenjenih 12,4 miilijona evrov. Za odkup nepremičnin je Dars predvidel 18 milijonov evrov, od tega za odkup zemljišč 8,5 milijona evrov in za odkup stavb, med njimi so tudi Petrolovi objekti, pa 9,5 milijona evrov. To pomeni, da bo kilometer avtoceste med Draženci in Gruškovjem stal 12,6 milijona evrov, če pa upoštevamo vse stroške (tudi za novo regionalno cesto) pa bo cena kilometra te avtoceste 14,93 milijona evrov. Pri vsem tem velja upoštevati, da gre pri vseh cenah za cene iz aprila letos brez upoštevanja davka na dodano vrednost – ta znaša 38,84 milijona evrov. To pomeni, da je celotna vrednost naložbe z DDV 233,4 milijona evrov, po tekočih cenah in z vključenimi stroški financiranja pa 252,26 milijona evrov.

Sredstva za gradnjo avtoceste Draženci – Gruškovje bo Dars zagotovil iz različnih virov. 72,29 milijona evrov bo zagotovil iz lastnih sredstev, s posojili oziroma z izdajo obveznic se bo Dars zadolžil za 118,42 milijona evrov. Iz kohezijskih sredstev Evropske unije bo Dars dobil 57,53 milijona evrov, dobre 4 milijone evrov za stroške projektiranja pa bodo takoimenovana TEN-T sredstva.

Za Darsovo zadolževanje bo še naprej jamčila država, saj je del poroštev za zadolževanje že vključenih v zakon o poroštvu, ki je bil sprejet leta 2010, del poroštev pa naj bi bilo vključenih v nov zakon, ki ga bo moral Državni zbor šele sprejeti.

Avtocesta naj bi bila zgrajena leta 2018


Pri Darsu ocenjujejo, da bi lahko z gradbenimi deli na novi avtocesti začeli konec letošnjega leta. Sedaj odkupujejo zem-ljišča in objekte, ki stojijo na trasi nove ceste in jih bo treba porušiti. Dela bodo, kot že omenjeno, potekala v dveh delih. V prvem delu bo potekala gradnja na 7,26 km dolgem odseku od mejnega prehoda Gruškovje do polovice trase, v drugem delu – gradnja se bo začela prihodnje leto – pa bodo zgradili še 5,77 km dolg odsek med Draženci in novim odsekom avtoceste. V okviru nove avtoceste bodo zgradili tudi tri avtocestne priključke in sicer v Lancovi vasi, Podlehniku in Zaki. Nova avtocesta bo imela predor, sedem nadvozov, tri podvoze, dva podhoda, 24 mostov in 31 opornih oziroma podpornih zidov.

Avtocestni odsek med Draženci in Gruškovjem naj bi zgradili do srede leta 2018 in naj bi bil odprt pred glavno turistično sezono leta 2018. To pomeni, da bodo vsi, ki potujejo med Avstrijo in Hrvaško prek Slovenije, torej med Gruškovjem mimo Ptuja in Maribora do Šentilja in seveda v obratni smeri, v prometnih konicah vsaj še štiri leta stali v dolgih kolonah, ki se naredijo ob koncu avtoceste pri Dražencih oziroma pred mejnim prehodom Gruškovje. Po predvidevanjih se bo leta 2018 po novozgrajeni avtocesti v povprečju vsak dan zapeljalo med 9.910 do 13.573 vozil, pri čemer naj bi bil delež tovornih vozil med 15,5 in 19,1 odstotka.

Večja prodaja vinjet


Dars je v prvih šestih mesecih prodaje vinjet z letnico 2014 (letna vinjeta namreč začne veljati 1. decembra) prodal skupaj 2.268.831 vinjet, kar je 47.873 vinjet več kot v enakem obdobju lani.

Vinjet za cestninski razred 1 (za motocikle) so prodali 17.750, kar je 164 manj kot v enakem obdobju lani. Prodanih je bilo 249 več letnih vinjet za motocikle, za 344 vinjet pa se je zmanjšala prodaja polletnih vinjet, tedenskih vinjet pa so prodali 69 manj kot lani.
Vinjet cestninskega razreda 2A, ki jih uporabljajo osebni avtomobili, je bilo prodanih 2.128.563, kar je 74.031 manj kot v lanskem letu. Prodaja letnih vinjet tega cestninskega razreda se je zmanjšala za 73.269 vinjet, prodaja mesečnih vinjet je bila manjša za 10.993 vinjet, prodajal tedenskih vinjet pa se je povečala za 10.231 vinjet.
Zmanjšanje prodaje vinjet cestninskega razreda 2A je bilo pričakovano, ker je bil uveden nov cestninski razred 2B za kombije, ki so ob prednji osi višji kot 130 cm. Letnih vinjet razreda 2B je bilo prodanih 41.456, mesečnih vinjet 7.124, tedenskih vinjet pa 73.488.

Z uvedbo vinjet cestninskega razreda 2B je Dars doslej zaslužil dodatnih 7.753.560 evrov. Na račun letne vinjete, ki stane 220 evrov, vinjeta za razred 2A pa 110 evrov, je zaslužil 4,56 milijona evrov, na račun mesečne vinjete, ki stane 80 evrov in je 50 evrov dražja, je zaslužil 356.200 evrov, na račun tedenskih vinjet, ki so dražje za 25 evrov, pa 1.837.200 evrov.

Koliko dolguje Dars?


Dars je imel zadnji dan lanskega leta 2,796 milijarde evrov dolga. Največ, nekaj več kot tretjino, dolguje Evropski investicijski banki. Po 13 odstotni delež v Darsovih dolgovih imajo konzorcij slovenskih bank, Nova Ljubljanska banka in Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Darsov dolg se počasi zmanjšuje, saj je imel konec leta 2011 Dars 2,932 milijarde evrov dolga, leto pozneje pa 2,828 milijarde evrov.

Leto 2014 je bilo v Darsovi shemi odplačevanja dolga najbolj kritično, saj je v plačilo zapadlo kar 363 milijonov evrov dolga (od tega 48,3 milijona evrov za plačilo obresti), kar je seveda več kot so Darsovi celotni prihodki. Zato je moral Dars podaljšati ročnost svojih posojil. Prvi korak je naredil že decembra lani, ko je pri banki BIIS podaljšal 50 milijonov evrov posojila in si s tem zmanjšal svoje letošnje obveznosti. Drugi korak je naredil marca letos, ko je podaljšal 47 milijonov evrov posojila pri banki Unicredit. Dars se pogovarja tudi o podaljšanju ročnosti posojil pri banki KfW (že omenjeni Kreditanstalt für Wiederaufbau) v vrednosti 105 milijonov evrov. Z vsemi temi ukrepi naj bi se Darsove obveznosti za odplačilo posojil v letošnjem letu zmanjšale za 202 milijona evrov na 161 milijonov evrov. To pa je že številka, ki je za Dars veliko bolj sprejemljiva in v okviru njegovih finančnih zmožnosti. Zgolj za primerjavo: v letu 2011 je Dars odplačal dobrih 145 milijonov evrov (66,7 milijona glavnice in 79,3 milijona evrov obresti), v letu 2012 slabih 178 milijonov evrov (103,6 milijona evrov glavnice in 74,4 milijona evrov obresti), lani pa nekaj več kot 194 milijonov evrov (142,6 milijona evrov glavnice in 51,5 milijona evrov obresti).

V letu 2015 mora Dars odplačati (brez upoštevanja reprogramiranih posojil) 245,7 milijona evrov – 199,1 milijona evrov glavnice in 46,6 milijona evrov obresti. Tudi v naslednjih letih so obveznosti Darsa po več kot 250 milijonov evrov na leto, največ pa leta 2018, ko zapade v plačilo 287,7 milijona evrov obveznosti. Šele leta 2021 se obveznost zmanjša na manj kot 200 milijonov evrov. Dars naj bi sicer svoje dolgove plačeval vse do leta 2037.

France Kmetič

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300