AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Otroci na poti v šolo in iz nje

Otroci na poti v šolo in iz nje

Izpostavljenost


Z začetkom novega šolskega leta se končuje obdobje brezskrbnih počitnic, ko smo vozniki že pozabili, da bodo vsak dan, na poti v šolo in nazaj, na cestah oziroma ob cestah prisotni tudi šolski otroci. Gre za mlade, razposajene, vesele in nepredvidljive, nepazljive, a obenem tudi previdne udeležence v prometu, ki nedvomno spadajo v skupino ranljivih, bolj izpostavljenih in šibkejših udeležencev v prometu. Po brezskrbnem obdobju počitnic se morajo ponovno navaditi tudi ravnanja na njihovi vsakodnevni poti v šolo in nazaj. In na njihovo prisotnost se moramo navaditi tudi vozniki.

Otroci hodijo v šolo peš, s kolesi, z rolkami, jih z avtomobili vozijo starši, se prevažajo s šolskimi kombiji, šolskimi avtobusi ali pa avtobusi na rednih linijah. Običajno nosijo še težke šolske torbe, poslušajo glasbo preko mobilnih telefonov, katerih slušalke imajo v ušesih in počnejo še kup drugih stvari. Hodijo drug ob drugem, pogosto dva na pločniku ter pogosto tretji še po vozišču.

Vzori in zgledi

Prav gotovo prvi vtisi udeležbe v prometu izhajajo iz zavetja družine, kjer otroci spoznavajo različne načine ravnanja ob udeležbi v prometu. Sledi obdobje vrtca ter tudi že pridobivanje lastnih izkušenj, bodisi med igro z vrstniki v popoldanskem času, ob koncih tedna ali med počitnicami. V spremstvu staršev spoznavajo načine prečkanja ceste in kolesarijo na otroških sedežih na kolesih skupaj s starši. Kot sopotniki v avtomobilih že od mali nog opazujejo ravnanja staršev: od načina vožnje, uporabe varnostnih pasov, komentiranja dejanj drugih udeležencev v prometu do hitrosti vožnje, varnostne razdalje in prehitevanja. Tudi drugi negativni zgledi staršev in starejših so moteči dejavniki. To so na primer uporaba mobilnih telefonov med vožnjo, prižiganje cigaret in kajenje, opravljanje različnih dejanj med vožnjo, ki motijo voznika. Otroci so kritični opazovalci, hkrati pa vse na osnovi vzora pridobljene izkušnje, dobre ali slabe, vplivajo tudi na njihovo bodoče ravnanje v prometu.

Infrastruktura

Ključni infrastrukturni elementi šolskih poti, ki so priporočene za uporabo otrokom na poti v šolo, so hodniki za pešce (pločniki), zaznamovani, ustrezno urejeni in opremljeni prehodi za pešce ter varovalne ograje na premostitvenih objektih. Dodatna oprema je označitev takih poti z znakom otroci na poti v šolo oziroma šolska pot. Glede prehodov za pešce bi bilo še bolje, če bi bili semaforizirani ali celo izven-nivojski, a takšnih žal ni veliko. Korak naprej je še javna razsvetljava, pa tudi ukrepi za umirjanje prometa vozil, če so potrebni.

Poti, po katerih hodijo otroci v šolo, so zelo različne. Razlikujejo se glede na to, ali gre za urejena mestna naselja ali za vasi s preozkimi občinskimi cestami, pogosto z enim voznim pasom za vožnjo v obe smereh, ožjim od 3,50 metra, brez pločnika. Še bolj pereč problem so od šole oddaljene vasi, kjer se hodi po vozišču, čeprav gre običajno v teh primerih za tako imenovane malo prometne ceste, ki jih praviloma uporabljajo le lokalni prebivalci oziroma vozniki. Če gre za razdalje več kot 4 km, so otroci upravičeni do organiziranega šolskega prevoza. Za tiste z razdaljo do šole manj kot 4 km se organiziran šolski prevoz zagotovi, če pristojne občinske službe ugotovijo, da gre za “nevarno” pot. Dejstvo je, da razdalje za hojo za otroke, ki so doma tik pod mejo za upravičenost do organiziranega šolskega prevoza, niso zanemarljive, sploh v slabših vremenskih razmerah, na primer ob jutranjem mraku pozimi ali takrat, ko zimska služba, kljub prioriteti, s šolske poti še ni očistila snega.

Nevarna cesta

Definicija pojma nevarne ceste oziroma nevarne šolske poti ni enoznačna in ima lahko različne oblike. Za šolske poti velja pravilo, da je osnovno merilo pločnik, sicer pa ne glede na stanje ceste, vozišča ali prometne opreme cesto naredimo nevarno šele udeleženci s svojim ustreznim ali neustreznim načinom njene uporabe. Kljub temu pa celotne odgovornosti ne moremo in ne smemo pripisati le udeležencem. Pogosto so tudi infrastrukturne rešitve lahko zavajajoče ali neustrezne, poškodbe ali obraba vozišča pa takšna, da voznik sam stanja ne zmore oceniti tako, da bi ustrezno prilagodil režim vožnje. Prav tako lahko nevarnost povzročajo tudi slabo vzdrževana vozila, z npr. obrabljenimi pnevmatikami, obrabljenimi zavorami ali drugimi pomanjkljivostmi.

Načrt (varnih) šolskih poti

Vse šole morajo imeti izdelan načrt šolskih poti z naslovom Varne šolske poti. Seveda z nobenim načrtom ni mogoče zagotoviti, da bo uporaba takšne poti 100-odstotno varna. Gre za poti, ki so označene kot tiste, za katere se otrokom priporoča, da jih uporabljajo, saj bo na teh cestah izpostavljenost otrok najmanjša. Načrt šolskih poti lahko razumemo kot prikaz priporočljivih poti, hkrati pa so v načrtu tudi na teh poteh, če obstajajo, evidentirana izpostavljena (nevarna) mesta, kjer je potrebna posebna previdnost in na katera morajo biti otroci opozorjeni. Takšna mesta morajo biti označena ali zavarovana tudi na terenu. To so na primer zožitve pločnikov ali mesta, kjer se pločnik mestoma prekine, slabše pregledna mesta ali območja prečkanja ceste. Med problematična mesta bi lahko šteli tudi takšna, kjer so se v preteklosti že dogajale prometne nesreče z otroki na šolski poti. Pri teh je treba preveriti vzroke zanje ter jih odpraviti ali pa tudi takšna mesta v načrtu šolskih poti označiti kot izpostavljena. Bolj izpostavljena so prečkanja bolj obremenjenih, tudi tranzitnih državnih cest, še posebej ob jutranjih prometnih konicah. Nikakor pa ne moremo šolskih poti iz načrta šolskih poti vzeti za popolnoma varne in pričakovati, da na njih ne more priti do konfliktnih situacij, ki imajo lahko tudi neželen izid.

Upravljavec cest ima odgovornost, da izpostavljena mesta dodatno najprej označi, zaščiti ter po možnosti sanira. Pri občinskih cestah so to občine, pa tudi ob državnih cestah v naseljih so površine ob vozišču, kot so pločniki, kolesarske steze ali avtobusna postajališča v pristojnosti občin. Le kadar državna cesta poteka zunaj naselja, so pločniki v pristojnosti upravljavca državnih cest. Dodatno pozornost zahtevajo šolske poti ob visoko prometno obremenjenih cestah ter ob tistih, na katerih vozi veliko težkih tovornih vozil.
Pri pripravi načrtov šolskih poti si šole pomagajo na različne načine. Običajno načrte delajo učitelji ali mentorji prometne vzgoje, ki tematiko pokrivajo, često pa jim pomagajo tudi drugi: občinski referenti, ki so odgovornimi za ceste in promet, občinski sveti za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, pa tudi policisti.

Najkrajša pot ni najbolj varna

V načrtih varnih šolskih poti se kot priporočene predlagajo poti, ki morda niso najkrajše, vendar je izpostavljenost otrok na njih manjša ali celo nična. Otroci in predvsem starši morajo razumeti, da je tak predlog v dobro otrok. Pogosto se pojavljajo zahteve po šolskih prevozih, čeprav predlagane šolske poti niso toliko izpostavljene, da bi opravičevale prevoz otrok. Ob takšnih zahtevah je treba upoštevati tudi priporočilo, da moramo otroke čim prej vključiti v promet in jih ne “zavijati v vato”, saj si sicer ne bodo pridobivali ustreznih izkušenj udeležbe v prometu. Ob tehtanju argumentov za prevoz ali nabiranje izkušenj v prometu je težko najti za vse sprejemljivo rešitev. Predvsem pri oceni, ali gre za nevarno pot, so lahko mnenja različna, lahko tudi diametralna med starši in upravljavcem ceste oziroma tudi šolo. Prav tako je treba izpostaviti, da območje neposredno pred šolo “nevarno” delamo tudi starši, ki otroke vozimo s svojimi avtomobili, še posebej, kadar se nam mudi v službo ali kadar ob dežju v šolo pripeljemo svoje otroke. Takrat so običajno vsi pločniki okrog šole zaparkirani, otroci pa se morajo prebijati tudi med vozili.

Ob zavzemanju staršev za varnost otrok na poti v šolo pa moramo opozoriti tudi na ravnanje staršev pri udeležbi otrok v prometu v popoldanskem času, ob vikendih, med počitnicami, pa naj bo to peš, s kolesom ali v avtomobilu. Le želimo si lahko, da starši postavljamo svojim otrokom enako visoke standarde glede prometne varnosti tudi, kadar niso na poti v šolo.

Šolska prometna služba

Po vzoru Anglije, Švice in tudi drugih držav bi si želeli, da spremljevalci naših otrok v območju šole niso prisotni le prve dni pouka, torej le teden ali dva, temveč da takšna služba deluje celo šolsko leto. Pri nas za varnost otrok običajno skrbijo prostovoljci iz različnih organizacij – od ZŠAM do avto-moto društev. Organizirana šolska prometna služba bi morala delovati celo šolsko leto in bi morala imeti tudi možnost urejanja prometa pri parkiranju ali ustavljanju vozil ob dostavi otrok na območju pred šolo. Dogaja se, da so zaparkirani vhodi v šolo, pločniki, območja, kjer ustavi šolski avtobus ter podobno.

Dragi avtobusni prevozi

Stroški šolskih prevozov pomenijo visoko postavko v občinskih proračunih – še zlasti to velja za kraje z razpršeno in oddaljeno poselitvijo. Nemogoče je postaviti pravo mero med višino stroškov za prevoz šolskih otrok ter le eno prometno nesrečo, v kateri bi bil udeležen otrok na šolski poti. Veliko dejavnikov vpliva na stroške prevozov (oddaljenost, število otrok, pogostost prevozov otrok iz šole…) in včasih je težko najti za vse sprejemljivo rešitev. Še zlasti pa je moteče, če prevoza v šolo in iz nje ne uporabljajo vsi otroci, ker včasih starši sami peljejo otroke z osebnim avtomobilom, ker so slučajno imeli pot z avtom mimo šole, ker je otrok zaspal, ker je deževalo in bi bil otrok moker na poti do postajališča šolskega avtobusa… Šolski avtobusi v takih primerih vozijo še bolj prazni.

Pozornost in predvidevanje

Ne glede na to, ali gre za otroke na šolskih poteh ali drugo udeležbo otrok v prometu, bi želeli, da bi predvsem vozniki povečali svojo pozornost in predvidevali mogoča ravnanja in dejanja otrok, bodisi kot pešcev ali kolesarjev. Njihova ravnanja temeljijo na podlagi izkušenj, ki si jih še pridobivajo sami in z zgledi predvsem v krogu družine. Odgovornost vseh deležnikov na področju prometa je, da zagotovijo ustrezno načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje infrastrukture, pregled stanja vozil in dela v šolah vožnje, nadzor prometa, ustrezno zakonodajo in druge povezane aktivnosti. Razne preventivne akcije, tudi v šolah, povečujejo zavest o varni udeležbi v prometu. Morda pa bi bilo treba nekatere preventivne akcije poleg otrokom predvsem približati tudi staršem – zaradi načina naše lastne udeležbe v prometu, pa tudi zaradi zgledov in navodil, ki jih dajemo našim otrokom.

Jure Kostanjšek
Značke

preventiva

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300