AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc

Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc

Izboljšave brez tabujev!


Violeta Bulc je evropska ministrica za promet – tako bi lahko poenostavljeno opisali vlogo slovenske predstavnice v Evropski komisiji. Gre za zelo obširno področje, ki obsega vse vrste prometa, ne zgolj cestnega, ki je v ospredju pozornosti avtomobilistov. Zato smo se v našem pogovoru z evropsko komisarko za promet osredotočili predvsem na vprašanja povezana s cestnim prometom.


Mineva prvo leto Vašega delovanja kot evropske komisarke za promet. Kako bi ocenili to prvo leto na tej funkciji: so se izpolnila Vaša pričakovanja, je zahtevnejše, kot ste pričakovali?


Funkcija je pravi profesionalni izziv, zahteva veliko sistemskega delovanja, motiviranja številnih deležnikov, strateškega razmišljanja in konkretnih aktivnosti. Vesela sem, da imam dobro ekipo, ki mi pomaga pri delu.

Usmerjate evropsko prometno politiko, odločitve pa imajo dolgoročne posledice tako v gospodarstvu kot v življenju ljudi, a se zdi, da ste postali najbolj prepoznavni z nasprotovanjem nemškim avtocestnim vinjetam za tuje uporabnike nemških avtocest. Vas to moti?

Delo komisarja za promet je obsežno in raznovrstno. Moja naloga je usmerjanje politike za vso Unijo in celoten cestni, železniški, letalski in pomorski prometni sektor ter interoperabilnost in horizontalno povezovanje. Nujni del tega je skrb, da države članice ravnajo v skladu z zakonodajo EU. Komisija ima vlogo „varuha pogodb“, mediji pa velikokrat vplivajo na prepoznavnost.

Kako daleč smo v Evropi pri uvedbi enotnejše politike plačila uporabe avtocest? Sedaj imamo različne sisteme – plačila glede na uporabo, vinjete, brez plačila. Lahko na tem področju pričakujemo kakšno odločitev še v tem Vašem mandatu?

Način plačevanja in obračunavanja cestnine se po državah EU res zelo razlikuje. To otežuje interoperabilnost avtocestnih sistemov in pri uporabnikih ustvarja zmedo/nejasnost glede cen. Evropska komisija zato razmišlja, da bi predlagala spremembo direktive o evrovinjeti in o evropskem sistemu elektronskega cestninjena. Na splošno potrebujemo medsebojno bolj usklajene sisteme cestninjenja, kar bo uporabnikom omogočilo, da imajo v vozilu vgrajeno samo eno napravo za plačevanje cestnine po vsej EU. Zato EU pripravlja standarde, ki bodo omogočali enotnejši pristop, uvedbo operativnega poslovanja, interoperabilnost in regulativni okvir za lastno obratovanje med ponudniki storitev, po vzoru mobilnih operaterjev in mobilnih storitev.

Prometno ureditev določa vsaka država sama, v praksi pa prihaja do zelo različnih rešitev. Ena takšnih je na primer vzpostavljanje reševalnega pasu za zagotavljanje pomoči ob nesrečah na avtocestah, ki ni enotno urejeno v vseh državah, zato so vozniki negotovi, kako ravnati. Morda bi bila rešitev izdaja enotnega priporočila na ravni EU, kako naj ravnajo države? To ne bi vplivalo na samostojnost držav pri odločanju, a bi imele vsaj enotne smernice za svoje odločitve. Je to mogoče uresničiti?

Z marcem 2018 bodo morala biti vsa osebna vozila in lahka gospodarska vozila opremljena s sistemom za klic v sili eCall. Ta sistem se samodejno sproži, ko senzorji in varnostne naprave v avtu (npr. varnostna blazina) zaznajo hud trk, in se po telefonski številki 112 poveže z ustreznim urgentnim klicnim centrom. Po ocenah bo sistem eCall občutno skrajšal odzivni čas reševalcev ob nesrečah in zmanjšal število smrtnih žrtev za najmanj 4 odstotke, število hudo ponesrečenih pa za 6 odstotkov. Tu so še priporočila mednarodnih organizacij glede varnostnih ukrepov za avtoceste, na primer standardi in prakse, ki jih priporoča Gospodarska komisija Združenih Narodov za Evropo. Evropska komisija sicer podpira vsa prizadevanja za boljše načrtovanje infrastrukture, vendar je to v skladu z načelom subsidiarnosti v pristojnosti držav članic.

Afera Volkswagen ali Dieselgate je povezana kar z nekaj resorji: prometom, okoljem, varstvom potrošnikov. Je bila afera zadosten povod, da “prizadeti” komisarji skušate skupno najti ustrezne rešitve ali pa je reševanje prepuščeno vsakemu na svojem področju?

Načelo timskega ukrepanja vodi Komisijo pri vsem njenem delu. Pomeni, da so vsi člani Komisije skupaj odgovorni za sprejete odločitve in ukrepe. Postopek preverjanja in odobritve skladnosti vozila in meritve emisij so v pristojnosti Generalnega direktorata za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP. To je razlog, zakaj je afero Volkswagen prevzela komisarka Elżbieta Bieńkowska. Toda v skladu z načelom timskega dela tudi ona ravna v imenu Komisije kot celote ter v skladu z navodili predsednika Komisije Jeana-Clauda Junckerja.

Če prav vem, Evropska komisija nima možnosti, da bi enotno ukrepala, ker je ta vloga prepuščena vsem državam članicam in njihovim ustreznim organom, prav tako je nadzor prepuščen vsaki članici posebej, a hkrati na primer izjava o skladnosti vozil, ki jo izda ena država, velja na celem področju EU. Lahko na tem področju pričakujemo kakšne spremembe?

Komisija se je lotila revizije postopka preverjanja skladnosti vozil še pred zadnjimi dogodki. Škandal s Volkswagnovimi motorji s programsko opremo je seveda še dodatno opozoril na nekatere pomanjkljivosti sedanjega sistema. Oceniti moramo, ali bodo za izboljšave sistema potrebne nekatere spremembe. In kot je povedala komisarka Bienkowska, ta ocena ne bo poznala tabujev. Toda zdaj je še prezgodaj govoriti o tem, kakšne naj bodo izboljšave, saj še ne poznamo celotne slike in smo se šele začeli pogovarjati o tem z deležniki in državami članicami. V tem trenutku je naša prva naloga, da ugotovimo dejstva – potem pa bomo ustrezno ukrepali.

Evropa je praktično edini kontinent, kjer v osebnih avtih prevladujejo dizelski motorji. Ali lahko po tej aferi pričakujemo zasuk nazaj k bencinskim motorjem ali morda bolj v smer alternativnih virov, na primer stisnjenega zemeljskega plina (CNG), pa seveda tudi hibridnih in električnih avtov?

Afera Volkswagen, kot se na splošno govori o tem, je samo potrdila, da imamo prav, ko si z našimi politikami prizadevamo uveljaviti okoljsko čiste pogonske tehnologije in čiste energije . Več kot očitno postaja, da je Direktiva 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva še kako relevantna. Ta direktiva pooblašča države članice, da vzpostavijo minimalno infrastrukturo za električna vozila, vozila na plinski pogon – tudi za tovornjake in ladje, in neobvezno za vozila na vodikove gorivne celice. Čeprav bo seveda treba počakati na odziv potrošnikov in videti, za katero tehnologijo se bodo odločili pri nakupu novega avtomobila, pa bo ta zadeva ljudi morda primorala, da dobro razmislijo o posledicah tehnologije, za katero se odločajo – na primer posledicah za kakovost zraka v mestih. Morda bo postala celo odločilni dejavnik, ki bo pospešil prehod na okoljsko čistejše pogonske sisteme.

Še malce drugačen pogled v prihodnost: samodejno (avtonomno) vozeči avtomobili bodo očitno zelo hitro – v nekaj letih – postali resničnost. Bo EU zmogla prilagoditi ustrezne pravne omejitve na celem področju EU ali bo to tudi prepuščeno vsaki članici EU posebej?

Tudi tu je razvoj obetaven in je prisoten že na vseh kontinentih, pod pogojem, da bo zagotovljena komunikacija med samodejno vozečimi vozili in s cestno infrastrukturo. Takšna povezljivost bo družbi prinesla številne koristi, kar se tiče prometne varnosti, učinkovitejše rabe goriva, manjšega okoljskega onesnaževanja, večje pretočnosti prometa, pa tudi bolj vključujočega prometnega sistema, ki bo bolje prilagojen starejšim ljudem in osebam z zmanjšano mobilnostjo.

V zvezi s predpisi se pogosto omenja Dunajska konvencija o cestnem prometu. Konvencija sicer ni del zakonodaje EU, vendar so se o njej dogovorili na konferenci o cestnem prometu, ki jo je organizirala Gospodarska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE) leta 1968. Dunajsko konvencijo so pred kratkim posodobili, tako da omogoča uvajanje naprednih asistenčnih sistemov za varno vožnjo. Vsebuje pa nekatere nejasnosti glede uvedbe popolnoma samodejno vozečih vozil in v Gospodarski komisiji ZN trenutno razpravljajo o ustreznih spremembah konvencije. V Evropski komisiji te razprave pozorno spremljamo.

Toda “povezana” vozila in samodejno vožnjo zadevajo tudi številni predpisi EU. Če omenim samo zakonodajo o varnosti osebnih podatkov. Poskrbeti moramo, da bodo na tem področju po vsej Evropi veljali enaki predpisi in stopnja varstva. Močno si prizadevam, da bi z avtomobilsko industrijo, pristojnimi organi za ceste in vsemi relevantnimi deležniki našli skupno stališče.

Ključnega pomena za odnos javnosti do teh novih tehnologij je tudi varnost. Nujno se moramo dogovoriti o skupnem pristopu, saj je treba upoštevati, da se zaradi razlik med nacionalnimi varnostnimi zahtevami lahko pretrga povezljivost in bodo vozniki na cestah onstran meje ostali brez podpore ustreznih storitev.

Na začetku leta 2016 nameravam predstaviti skupna načela za komunicirajoče (povezane) avtomobilske sisteme, ki bodo že zagotovila jasnost in napredek glede številnih vprašanj, tudi glede najpomembnejših dveh, in sicer: zaupanja ljudi v te tehnologije in varnost teh tehnologij.

Uvedba avtonomne vožnje bo pomembna tudi za prometno varnost, a tudi že uvedba različnih asistenčnih sistemov za varnejšo vožnjo nedvomno vpliva na prometno varnost. A pri prometni varnosti so v EU še vedno zelo velike razlike: v razvitih državah je žrtev prometnih nesreč praviloma bistveno manj kot v državah s slabšo prometno infrastrukturo. Koliko in s čim lahko EU pripomore k izboljšanju stanja na področju prometne varnosti v teh državah?

Na ravni EU lahko za izboljšanje varnosti postavimo samo pravni okvir, prometne predpise pa uvedejo in uveljavljajo države članice. EU ukrepa samo takrat, ko imajo njeni ukrepi nedvomno evropsko dodano vrednost, to je tudi v skladu s prizadevanji sedanje komisije za boljše pravno urejanje.

Žal je še vedno velik razkorak med državami EU z najnižjim deležem smrtnih žrtev prometnih nesreč in tistimi z najvišjim. Te razlike v prometni varnosti moramo odpraviti. Države članice se lahko veliko naučijo druga od druge in uvedejo prakse, ki so se izkazale za učinkovite, ter tako premaknejo stvari na bolje. Nekatere države članice smo zato povabili, da se skupaj z nami in strokovnjaki za cestnoprometno varnost udeležijo okroglih miz na to temo. Na ta način smo želeli olajšati izmenjavo izkušenj in sodelovanje med državami članicami. Te okrogle mize so zbudile veliko zanimanja tako v državah gostiteljicah – Bolgariji, Latviji, Litvi, Poljski in Romuniji, kot pri partnerskih državah, ki so predstavile svoje najboljše prakse. Kot partnerske države so doslej sodelovale Španija, Francija, Nizozemska in Švedska, civilno družbo je predstavljal Evropski svet za varnost v prometu.

Peta okrogla miza je bila 5. novembra v Latviji, kot partnerska država pa je bila povabljena Slovenija. Tema okrogle mize je bilo nadzorovanje hitrosti in uveljavljanje rabe varnostnega pasu.

Lahko Slovenija kot država na stičišču med prometno bolj in manj razvitimi državami s svojimi izkušnjami – vendarle je prejela evropsko priznanje za napredek pri izboljšanju prometne varnosti – pripomore k premagovanju teh razlik?

V Sloveniji se je število smrtnih žrtev prometnih nesreč med letoma 2001 in 2010 zmanjšalo za 50 odstotkov, medtem ko povprečje EU znaša samo 43 odstotkov. Med letoma 2010 in 2013 se je število smrtnih žrtev v Sloveniji zmanjšalo še za nadaljnjih 22 odstotkov v primerjavi s povprečjem 18 odstotkov v EU. Slovenija je zabeležila izvrsten napredek v cestnoprometni varnosti in je tudi danes boljša od povprečja. To seveda ne pomeni, da lahko zdaj sedi križem rok. Čaka jo še veliko dela. Razmisliti bo treba, kako kar najbolj izkoristiti nove varnostne tehnologije, kako uporabiti inovativne ideje za varnost najranljivejših udeležencev v prometu, kako še naprej uspešno spodbujati vsakodnevna prizadevanja nacionalnih in lokalnih deležnikov. Evropsko priznanje za varnost v cestnem prometu, ki ga je Slovenija junija prejela od Evropskega sveta za varnost v prometu, pomeni zato priznanje za delo vseh vladnih in nevladnih služb in organizacij na tem področju. Hkrati pomeni tudi veliko odgovornost za dobro cestno varnost v prihodnje.

Sodobni avtomobili zbirajo in hranijo številne podatke tako o delovanju avtomobila kot tudi o obnašanju voznika, ki so zanimivi za različne potencialne uporabnike, še zlasti pa za izdelovalce avtomobilov. Avtomobilski klubi se zavzemamo, da mora biti zgolj lastnik avtomobila lastnik vseh teh podatkov in da lahko le on odloča, komu želi posredovati te podatke. Kakšen je Vaš pogled na to?

Lastništvo podatkov je pomembno vprašanje v mnogih sektorjih, ne samo v prometnem. Upoštevala ga je tudi Komisija v svoji strategiji enotnega digitalnega trga, ki jo je objavila maja letos. Leta 2016 bo Komisija uvedla evropsko pobudo za „prosti pretok podatkov“, ki bo obravnavala prav vprašanja lastništva in dostopnosti podatkov kot del enotnega digitalnega trga.

Če se omejim samo na prometni sektor, trenutno očitno vlada splošen konsenz med deležniki, vključno z industrijo o tem, da morajo imeti lastniki in/ali vozniki vozil možnost, da sami odločijo, ali se bodo podatki njihovega vozila posredovali, komu in za kak namen. Lastniki bi morali vedno imeti nadzor nad dostopom do teh podatkov.

Seveda bo treba biti pozoren na vprašanje morebitnih pravic intelektualne lastnine, vezanih na avtomobil, toda predvsem je treba zagotoviti varstvo pravic uporabnikov, še zlasti kar zadeva osebne podatke, ki se zbirajo z uporabo vozila.

S prevzemom komisarske funkcije ste razpeta med Ljubljano in Brusljem. Ste se že privadili na to? Kako prenašate vse obremenitve, ki jih s seboj prinaša vaša funkcija?

Usklajevanje ni enostavno, še zlasti ker je družina razdeljena, a je del službe in počasi smo se vsi navadili na nove razmere. Moja želja je, da svoje delo opravim po svojih najboljših močeh in hkrati ostanem dobra mati, družinski in družaben človek. Ljubim izzive in zaenkrat v vlogi komisarke uživam.

Znana je Vaša športna naravnanost: aktivno ukvarjanje s košarko, v karateju ste prišlo do črnega pasu. Vam sedaj ostane še kaj časa in volje za športno udejstvovanje? Vas zanima dogajanje v športu?

Sestanki in naloge, ki jih imam kot komisarka, mi jemljejo čas za ekipni šport. Še vedno zelo rada kolesarim, kondicijo pa redno vzdržujem tudi s pohodništvom. Živim blizu parka, odkrivam Ardene, a moje najljubše pohodniške poti še vedno ostajajo na Slovenskem.

France Kmetič
Značke


Sorodne novice

  Komentarji

  Dodaj komentar:
  Dodaj

  Ostale novice

  Novice
  27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
  27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
  27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
  27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
  27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
  27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
  27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
  27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
  27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
  09.12.2015 (Ne)pravičnost?
  09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
  09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
  09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
  09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
  09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
  05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
  05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
  04.11.2015 Kdo koga ščiti?
  04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
  04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
  04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
  02.10.2015 Epilog
  02.10.2015 Do zadnje kapljice?
  02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
  02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
  02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
  01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
  01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
  26.08.2015 (Pre)obrat
  26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
  26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
  26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
  26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
  26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
  26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
  26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
  26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
  26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
  09.07.2015 Izzivi in zaveza
  09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
  09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
  09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
  04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
  04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
  04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
  04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
  06.05.2015 Strategija
  06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
  06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
  06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
  06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
  06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
  01.04.2015 Izmenjava
  01.04.2015 Umirjanje prometa
  01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
  01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
  01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
  01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
  01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
  01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
  01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
  04.03.2015 (Ne)požrešnost
  04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
  04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
  04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
  30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
  28.01.2015 Zasuk
  28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
  28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
  28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
  28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
  28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
  28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
  28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
  10.12.2014 Slepa ulica
  10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
  10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
  10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
  10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
  10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
  10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
  05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
  05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
  05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
  05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
  05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
  05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
  01.10.2014 Ironija usode
  01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
  01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
  01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
  01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
  28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
  28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
  28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
  28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
  28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
  28.08.2014 Janez Remše
  09.07.2014 Vrednote
  09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
  09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
  09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
  09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
  04.06.2014 Obveza in zaveza
  04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
  04.06.2014 25 let katalizatorja
  04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
  04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
  06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
  06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
  06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
  06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
  06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
  06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
  06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
  06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
  06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
  02.04.2014 Elektrošok
  02.04.2014 Divjad na cesti
  02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
  02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
  02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
  02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
  02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
  02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
  05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
  05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
  05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
  05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
  05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
  05.03.2014 Prestavitev
  03.02.2014 Davki za varnost?
  03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
  03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
  03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
  03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
  03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
  11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
  11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
  11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
  11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
  11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
  08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
  07.11.2013 Komu sveti?
  07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
  07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
  07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
  07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
  07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
  03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
  03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
  03.10.2013 Svetovni prvak!
  03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
  02.10.2013 Avtogol
  30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
  30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
  29.08.2013 (Iz)govori
  29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
  29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
  29.08.2013 Električni avtomobili
  06.07.2013 Nevaren dotik
  06.07.2013 Pomemben mejnik
  06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
  06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
  06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
  05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
  05.07.2013 Pomoč iz zraka
  30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
  29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
  29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
  29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
  29.05.2013 Pešci so najšibkejši
  29.05.2013 Žagar med najboljšimi
  29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
  26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
  25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
  25.04.2013 Kratkovidnost
  28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
  28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
  28.03.2013 Od voznika do komentatorja
  28.03.2013 Nevarna jeza
  28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
  28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
  28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
  28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
  28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
  28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
  28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
  28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
  28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
  27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
  27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
  25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
  25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
  25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
  25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
  25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
  25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
  22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
  12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
  12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
  12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
  12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
  12.12.2012 Uvodnik, december 2012
  12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
  07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
  07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
  07.11.2012 Uvodnik, november 2012
  07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
  07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
  06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
  06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
  05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
  05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
  29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
  29.08.2012 Milejše kazni!
  06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
  25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
  05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
  04.04.2012 VW lego avto

  Pomoč na cesti

  1987 ali ++386 1 5305 353
  24 ur na dan, vse dni v letu
  Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
  Za več informacij kliknite tu.

  Informacijski center

  brezplačna št.: 080 28 20
  stac. tel.: +386 1 5305 300