AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?

Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?

Majhna vlaganja, veliki učinki!


Po uradni statistiki so pri nas za večino prometnih nesreč krivi vozniki in drugi udeleženci v prometu s svojim nepravilnim ravnanjem. Le malokrat pa se vprašamo, zakaj so udeleženci prometnih nesreč tako ravnali, pa tudi, ali njihove napake niso bile spodbujene z neustreznim okoljem, ki ga imenujemo prometna infrastruktura. Raziskave kažejo, da vse prevečkrat spregledamo vpliv neustreznih rešitev v prometni infrastrukturi na prometno varnost, pa tudi, da bi z relativno majhnimi vložki lahko dosegli velike izboljšave. Kako bi to lahko dosegli?


Avto moto zveza Slovenije že osem let sodeluje v projektu EuroRAP, evropskem neodvisnem programu ocenjevanja varnosti cest. Progam uporabljajo v več kot 90 državah po svetu in glede na dobre prakse prometno najbolj razvitih držav zagovarja in promovira vlaganje v relativno nizkocenovne in hitro izvedljive ukrepe na cestni infrastrukturi in obcestnem prostoru, ki imajo visoko dodano vrednost. To pomeni, da so stroški, ki so potrebni za izboljšanje stanja, bistveno nižji od koristi, ki jih takšne izboljšave prinesejo.

Analiza AMZS

AMZS je opravila analizo 3179 km slovenskih državnih cest in ugotovila, da bi lahko ob vložku 8,5 milijona evrov vsako leto v 20. letih – skupaj to pomeni vložek 170 milijonov evrov – preprečili 225 hudih telesnih poškodb ali umrlih na naših cestah na leto oziroma 4494 v 20. letih. In kaj bi morali storiti?

Odločiti bi se morali za ukrepe, ki so preverjeni v prometno najbolj razvitih in varnih državah. Mednje sodijo: postavitev varnostih ograj, izvedba robnih ropotnih črt, odstranjevanje ali zaščita obcestnih nevarnih objektov, širjenje robnih pasov z asfaltiranjem bankin, fizično razmejevanje smernih vozišč, pa tudi druge oblike sredinske razmejitve smernih vozišč s širokimi šrafiranimi površinami ali mejniki.

Razmerje 1 : 7

Analize kažejo, da je razmerje med vlaganji in koristmi, ki jih dobimo s temi vlaganji, v razmerju 1 : 7. To pomeni, da se vsak vložen evro povrne s sedmimi evri koristi oziroma bolje rečeno prihranka: ker ne pride do poškodb ali smrti, niso potrebna sredstva za zdravljenje in rehabilitacijo, ne pride pa tudi do trpljenja oziroma zaznamovanosti udeležencev prometnih nesreč in njihovih svojcev.

A očitno še nismo tako daleč, da bi prepoznali vrednost vlaganj v cestno infrastrukturo, saj za napake raje okrivimo voznike in druge udeležence v prometu. A dokaj pogosto gre pri prometnih nesrečah za kombinacijo dejavnikov, na katere udeleženci v prometu nimajo vpliva, bi se pa njihove vloge morali zavedati upravljavci in vzdrževalci cest.

Ljudje smo zmotljivi – tudi v prometu

Udeleženci v prometu smo namreč le ljudje: smo zmotljivi, delamo napake in jih bomo delali. Obremenjeni smo s pritiski, stresom zaradi službe in dogodkov v družbi, obdani z motečimi dejavniki med vožnjo. Udeleženci v prometu bomo vedno delali napake, zato je toliko bolj pomembno, da napake ne vodijo v prometne nesreče. Pomemben delež pri kompenzaciji napak imajo sodobne tako imenovane asistenčne naprave v avtomobilih, toda svoj delež mora doprinesti tudi infrastruktura.

Povzročanje konfliktnih situacij

Cestna infrastruktura lahko povzroča konfliktne situacije med udeleženci v prometu, ki pa jih le-ti s svojim predvidevanjem, izkušnjami in ravnanjem običajno uspešno razrešijo. A seveda bi bilo veliko bolje, če do konfliktnih situacij sploh ne bi prišlo, ker bi bila infrastruktura zasnovana tako, da bi onemogočala njihov nastanek. Če pa do konfliktnih situacij že pride, pa naj imajo udeleženci v prometu prostor in čas za reagiranje in s tem preprečitev trka. Če pa kljub vsemu pride do trka, pa bi morala prometno varnostna oprema preprečiti najhujše telesne poškodbe ali celo smrt udeležencev.

Pomembno je pravilno projektiranje

Infrastruktura ne povzroča konfliktnih situacij, če je projektirana in izvedena tako, da nima ali ima čim manj potencialnih točk, kjer lahko nastanejo nevarne situacije med prometnimi tokovi posameznih vrst udeležencev v prometu. Taki primeri so: ločeni smerni vozišči pri avtocestah ali hitrih cestah, izven nivojski prehodi za pešce, krožna križišča, samostojne kolesarske poti, izven nivojska križanja cest, priključevanje po sistemu desno/desno, sistemi enosmernih ulic, posebni pasovi za zavijalce, ustrezni programi delovanja semaforjev v križiščih, učinkovita osvetlitev cest, dobra preglednost, postavljena obcestna ogledala, povečanje zaznavnosti križišč ter priključkov, ureditev prometne signalizacije in podobno.

Soočenje z realnostjo

Ker pa je zatečeno stanje cestne infrastrukture takšno kot je, ker smo pogosto omejeni s prostorom, pa tudi s finančnimi sredstvi in ker celotna infrastruktura ne more biti takšna, da nikjer ne bi prihajalo do konfliktnih situacij, do njih redno prihaja.

Po podatkih različnih raziskav na vsakih 500 do 1000 konfliktnih situacij pride do prometne nesreče. Sodobna zasnova predvidljivih cest in cest, ki odpuščajo napake, naj bi preprečevala nastanek konfliktnih situacij oziroma naj bi z infrastrukturnimi ukrepi omogočila, da imajo udeleženci prostor in čas za reakcijo in z njo odpravijo svoje ali tuje napake ter s tem preprečijo prometno nesrečo, pa seveda tudi njene posledice.

Gre za tehnične ukrepe, kot so širši robni pasovi, talne označbe – predvsem prepogosto manjkajoče robne črte, ropotne črte, pregledna polja, pa tudi na primer izletne cone.

Če že pride do prometne nesreče, bi morala infrastruktura pripomoči k zmanjšanju posledic, še zlasti pa preprečiti smrt ali hujše poškodbe.

To dosežemo z zaščito ali odstranitvijo nevarnih obcestnih objektov, dreves, drogov javne razsvetljave, portalov, opornih konstrukcij, pa tudi s tem, da postavimo varnostne ograje ter dodane jeklene pasnice za zaščito motoristov, uredimo izletne cone, zaščitimo jarke in vtočne glave prepustov, postavimo varnostne mehove v razcepih in nišah predorov…

Recept je dobro znan

Recept za zmanjšanje števila prometnih nesreč in še zlasti njihovih najhujših posledic je torej dobro znan, prav tako je dokazano, da vlaganja v prometno infrastrukturo zagotovijo koristi z zmanjšanjem stroškov (v večkratniku vloženih sredstev), ki nastanejo ob prometnih nesrečah. A dokazano je tudi – vsaj v Sloveniji – da nam manjka volje in odločnosti, da bi to storili. Tudi na pomanjkanje denarja se ne gre izgovarjati, saj ne gre za izjemno visoke zneske, še zlasti ne, če upoštevamo, koliko uporabniki cest prispevamo za uporabo cest, pa tudi za razne druge namene.

Preprečevanje različnih vrst prometnih nesreč

Med najpogostejše vrste prometnih nesreč, tako v Evropi kot tudi v Sloveniji sodijo čelna trčenja, bočna trčenja, zdrsi vozili s ceste ter prometne nesreče z udeleženimi pešci in kolesarji. Zaradi pogostosti teh nesreč je še posebej pomembno, da jih skušamo kar največ preprečiti ali vsaj omiliti njihove posledice.

Čelna trčenja preprečujejo enosmerne ceste, kar je evidentno pri avtocestah in hitrih cestah, ki imajo ločeni smerni vozišči (če izvzamemo čedalje bolj pereč problem voženj v nasprotno smer). Podobno zasnovo prometno boj razvite države že uporabljajo tudi na običajnih dvopasovnih cestah, kjer prav tako že fizično ločujejo smerni vozišči, hkrati pa take ceste gradijo po izmenjujočem se sistemu 2+1, kar pomeni, da omogočajo območja prehitevanj (soroden ukrep je pri nas uporabljen le na vzponih za počasna vozila).

Bočna trčenja predstavljajo tipične dogodke v križiščih ali na priključkih, kjer priključujoče se vozilo trči z vozilom v glavni smeri. Rešitev za njihovo preprečitev je več: od semaforizacije križišč, uvedbe krožnih križišč, vpeljave sistema zavijanja desno-desno, ureditve skupinskega priključka za več individualnih priključkov, uvedba ukrepov za umirjanje prometa v glavni smeri, osvetlitev priključkov, znaki spremenljive vsebine s senzorjem, ki opozarjajo na prisotnost priključujočega se vozila, geometrijska korekcija priključka in podobno.

Pri zdrsih vozil s ceste gre običajno za prometne nesreče z le enim udeleženim vozilom, lahko pa zdrs vozila s ceste pomeni tudi trk v drugo nasproti vozeče ali stoječe vozilo ali v drugega udeleženca v prometu. Razlogi za nastanek takih prometnih nesreč so lahko previsoka hitrost vožnje, nezmožnost ocene krivine pred vozilom, nezadosten prečni nagib vozišča ali neustrezna obrabna plast vozne površine. Rešitev so izletne cone, postavitev zaščitnih ograj, očiščen obcestni prostor, lahko pa tudi začasna omejitev hitrosti in ob pogostem ponavljanju nesreč na istem mestu gradbeno tehnična sanacija.

Na cestah z udeleženimi pešci je treba posebno pozornost nameniti hodnikom za pešce, torej za hojo vzdolžno ob cesti, pa tudi za ureditev prečkanja ceste. Sodoben prehod za pešce ni več le talna označba “zebra”, ampak je treba zagotoviti ustrezno dostopnost do prehoda, čakalno površino, preglednost, osvetljenost ponoči. Upoštevati je treba tudi lego bližnjih objektov. Uporabne so tudi naprave za umirjanje prometa, semafor na zahtevo (na tipko) z odštevalnikom. Pomembna je tudi prilagojenost prehodov invalidom in slepim.

Na cestah s kolesarji je treba ustrezno izbrati način njihovega vodenja, torej kot kolesarjenje po vozišču, po kolesarskem pasu, po kolesarski stezi ali pa po samostojni kolesarski poti. Prav tako je tudi pri kolesarskem prometu treba ustrezno predvideti prečkanje vozišča, skupaj s prehodi za pešce ali ločeno oziroma samostojno.

Jure Kostanjšek
Značke

preventiva

Komentarji

Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300