AMZS MOTOREVIJA, Dunajska 128, SI-1000 Ljubljana | AMZS

Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije

Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije

Sprejetje strategije AMZS do leta 2020!


Osrednja pozornost na seji skupščine Avto-moto zveze Slovenije 10. decembra 2015 je bila namenjena sprejemu strategije AMZS do leta 2020, člani skupščine – udeležilo so se je predstavniki 52 (od 79) avto-moto društev, ki imajo 62.234 članov – pa so razpravljali tudi o nekaterih drugih temah.


Prvi premislek je člane skupščine čakal že pri sprejemu dnevnega reda. AMD Slovenske Konjice je namreč v skladu s pravili poslalo predlog za razširitev dnevnega reda z obravnavo nekaterih aktualnih dogajanj v AMZS. Predsednik AMZS Anton Breznik je menil, da gre za arbitriranje sklepov, ki sta jih sprejela upravni odbor in častno razsodišče, zastavljenih pa je tudi nekaj vprašanj, ki temeljijo na govoricah. Menil je, da lahko o vsem razpravljajo v okviru predlaganih točk dnevnega reda, o arbitriranju pa se morajo najprej izreči pristojni organi AMZS, šele nato pa skupščina AMZS in zato ni potrebna nova točka dnevnega reda. Prav tako je napovedal, da se bo vodstvo AMZS sestalo z upravnim odborom AMD Slovenske Konjice in skušalo na ta način razčistiti vsa sporna vprašanja. Tudi vsi razpravljavci so menili, da razširitev dnevnega reda ni potrebna. Drago Alenc, predstavnik predlagatelja razširitve dnevnega reda, je menil drugače: da je nekatera vprašanja treba razčistiti in napovedal razčiščevanje na sodišču, če tega ne bo storila skupščina AMZS. Poudaril je, da je edina pravilna pot pri sprejemu odločitev spoštovanje zapisanih pravil, vsakršne drugačne odločitve niso sprejemljive. Alenca je podprl Ivan Plohl iz AMD Brežice, ki je dejal, da se poraja dvom o nepravilnostih, zato bi bilo prav, da predsednik in generalni sekretar AMZS odgovorita na nekatera vprašanja. Anton Breznik mu je odgovoril, da vprašanj nikakor ne bodo pometli pod preprogo, vendar pa so bila vprašanja postavljena le tri dni pred skupščino, zato so predlagatelja zaprosili za dopolnitev. Marija Podvršič iz AMTK Koper je menila, da ima AMZS izvoljene organe, ki skrbijo za zakonitost delovanja AMZS, zato naj ti organi opravijo svoje delo, skupščina pa naj se s tem ne ukvarja.

Za sklep, da se ne sprejme pred-loga AMD Slovenske Konjice za razširitev dnevnega reda in da se vodstvo AMZS v roku treh mesecev sestane z upravnim odborom AMD Slovenske Konjice in skuša razjasniti vsa sporna vprašanja, so glasovali vsi člani skupščine razen enega.

Strategija do leta 2020

Po sprejetju dnevnega reda so člani skupščine brez razprave soglasno sprejeli še poslovnik o delu skupščine in zapisnik prejšnje skupščine ter prešli na osrednjo točko dnevnega reda: sprejem strategije AMZS do leta 2020. Anton Breznik je poudaril, da je strategija nastala na temelju široke razprave tako v društvih kot v AMZS. Podrobno je strategijo predstavil generalni sekretar AMZS Robert Štaba, ki je izpostavil poudarjenost celostne mobilnosti, ki jo človek, član AMZS, potrebuje od rojstva do smrti, zajema pa tako aktivnosti avto-moto društev, Avto-moto zveze Slovenije in delniške družbe AMZS z njenimi odvisnimi družbami. Strategija je nastala ob upoštevanju celovitega pristopa, temelji pa na realnih temeljih. Sestavljena je na treh temeljnih dejavnostih AMZS: članstvu, mobilnosti in športu. Zastavljeni so jasni cilji, njihovo uresničevanje pa je merljivo, zato ne bo težko ugotavljati, ali se strategija izpolnjuje tudi v praksi. V skladu s strategijo naj bi AMZS do leta 2020 podvojila število članov na 140.000, rast pa naj bi zagotovili z dodatnimi storitvami za člane in s povečanjem števila mladih v članstvu AMZS. Na področju mobilnosti bo temeljna usmeritev AMZS, da ostane zagovornik interesov avtomobilistov, na področju športa pa skrb za vrhunski, tekmovalni moto šport in karting – tudi s seznanjanjem mladih s posameznimi zvrstmi moto športa in kartinga v posebnih šolah za mlade tekmovalce, pa tudi z dogovori z organizatorji (promotorji) državnih prvenstev v posameznih zvrsteh moto športa in kartinga. Direktorica delniške družbe AMZS Lucija Sajevec je članom skupščine pojasnila, da bosta AMZS d. d. in Avto-moto zveza Slovenije svoje sodelovanje na novo utemeljili s podpisom nove pogodbe o izvajanju storitev za člane AMZS.

Razpravljavci so podprli predlagano strategijo, posredovali pa so nekaj predlogov kot na primer o proučitvi možnosti za gradnjo poslovne enote AMZS v Posavju, o možnosti, da bi AMZS spet posredovala prometne informacije, o nujnosti gradnje vsaj enega poligona za izvajanje moto tekmovanj…

Člani skupščine so strategijo AMZS do leta 2020 sprejeli ob enem glasu proti.

Poslovni načrt

Operacionalizacijo strategije v njenem prvem letu zagotavljata program dela AMZS in poslovni načrt AMZS v letu 2016, ki predvidevata, da bo imela AMZS ob koncu leta 2016 75.000 članov, torej 5000 več kot konec leta 2015. K temu naj bi pripomoglo članstvo po meri, ki bo omogočalo, da si bo član z včlanitvijo v AMD in s tem v AMZS zagotovil tiste članske ugodnosti, ki si jih želi oziroma jih potrebuje. Poslovni načrt predvideva uravnotežene prihodke in odhodke na ravni nekaj več kot 4 milijone evrov.

Člani skupščine AMZS so soglasno potrdili prejemnike odličij AMZS v letu 2016, ki jih bodo prejemniki dobili v okviru podelitev v avto-moto društvih. Seznam dobitnikov objavljamo v posebnem okvirju.

Sprejem statutarnega sklepa

Ob koncu skupščine so člani razpravljali še o statutarnem sklepu, s katerim je upravni odbor AMZS predlagal, da se mandat izvoljenim organom AMZS šport podaljša za največ leto dni, v tem času pa bo usklajen statut AMZS. Upravni odbor AMZS je statutarni sklep predlagal zato, ker je konferenca AMZS šport jeseni 2015 sprejela sklep o volitvah novih organov AMZS šport, na katerih bi lahko sodelovali vsi – tudi pridruženi – člani AMZS šport, medtem ko statut AMZS določa, da lahko volijo le polnopravni člani AMZS. Prav tako je upravni odbor AMZS že februarja 2015 menil, da pravilnik AMZS šport ni skladen s statutom AMZS, zato ga tudi ni verificiral.

Strokovni svet AMZS je decembra 2015 sklenil, da se strinja s podaljšanjem mandata organom za leto dni. Ob tem je izvolil tudi drugega podpredsednika AMZS šport – to je postal Jože Žunkovič iz AMD Orehova vas, ki bo AMZS šport vodil skupaj z dosedanjim podpredsednikom Janezom Tomažičem. Predsednik AMZS šport Drago Alenc je namreč jeseni 2015 odstopil, predsednika pa lahko izvoli le volilna konferenca AMZS šport, ki je bila sklicana za 18. januarja 2016.

V razpravi je Drago Alenc menil, da o sklepu ne bi smeli razpravljati, ker ni bil sestavni del gradiva za skupščino, o pravilniku AMZS šport pa je dejal, da ga je sprejela konferenca AMZS šport v skladu s 34. členom statuta AMZS, ki določa, da športniki samostojno sprejemajo svoje odločitve in da ne ve, kaj je narobe s pravilnikom. Ivan Plohl iz AMD Brežice je predlagal, da mora biti pri vsej razpravi v ospredju interes, da tekmovalna sezona 2016 poteka brez zapletov, to pa omogoča le podaljšanje mandata dosedanjim organom AMZS šport. Zavzel se je, da naj bo 18. januarja 2016 sklicana konferenca AMZS šport, ki pa naj ne bi bila volilna.

Z enim glasom proti in enim vzdržanim je skupščina sprejela statutarni sklep, da se mandat organom AMZS šport podaljša za eno leto – najdlje do 12. januarja 2017, da mora strokovni svet AMZS šport do 12. januarja 2017 uskladiti vse akte, ki urejajo področje avto-moto športa, s statutom AMZS in da se razveljavi sklep o sklicu volilne skupščine AMZS 18. januarja 2016. Vse morebitne kadrovske spremembe v organih strokovnega sveta AMZS šport predlaga strokovni svet, potrdi pa upravni odbor AMZS.

Ob koncu skupščine je predsednik AMZS Anton Breznik vsem zaželel srečno in uspešno leto 2016.

Prejemniki odličij AMZS v letu 2016

V letu 2016 bo kar nekaj avto-moto društev praznovalo okrogle obletnice svojega delovanja. Tako bodo 70-letnico ustanovitve praznovali v avto-moto društvih Hrastnik, Gornja Radgona, Kranj, Kočevje, Slovenj Gradec, Šentvid pri Stični, Šlander Celje, Trbovlje, Zagorje ob Savi, 60-letnico AMD Bohinj in Sevnica, 50-letnico pa AMD Ormož.

Skupščina AMZS je potrdila prejemnike odličij AMZS v društvih. Tako bodo v AMD Hrastnik posebno odličje prejeli Marija Bartolo, Jože Guzaj in Miha Javoršek, plaketo Marko Kavzar, Roman Rebov in Miladin Dević, častni znak Bojan Sovre in Mitja Terbovc, častni znak Alojz Terbovc, Stanislav Kirn in Janez Kandolf, odličje pa SPV Hrastnik.

V AMD Slovenska Bistrica bo posebno odličje dobil Ivan Ferk, odličje Branko Hojnik, častni znak Andrej Gomivnik in Mirko Frangež, plaketo pa Benjamin Reis.

V AMD Pinko Tomažič Piran bo plaketo dobil Riste Šmitran, odličje pa Osnovna šola Sečovlje.

V AMD Ljutomer bo posebno odličje dobil Vilibald Dugonik, plaketo pa Anton Stajnko in Ludvik Belovič.

V AMD Šlander Celje bo častni član postal Jožef Zimšek, častni znak pa bodo prejeli Karl Kosaber, Alojz Melavc, Aleš Vrečko in Ivan Stjepan Zakošek.

V AMD Dravograd bodo odličje prejeli Zdenka Koležnik, Romana Abraham, Simon Švarc in Stanko Novak.

V AMD Štefan Kovač Murska Sobota bodo odličje prejeli Alen Kovačič, SPV Beltinci in SPV Murska Sobota.

V AMD Tržič bo posebno odličje prejel Gabrijel Smolej, odličje Teo Blaži, častni znak Franc Ažman, plaketo bodo prejeli Anton Zaplotnik, Jožef Meglič, Janez Rotar in Veteran klub Pardubice, Češka.

V AMD Kočevje bodo odličja prejeli Jože Zupančič, Jure Kostanjšek, Ljudmila Lovšin, Melita Berlan, Snežnik d. d. Kočevska Reka, častni znak pa Bojana Oberstar Bižal, Miloš Špojlar in Policijska postaja Kočevje.

V AMD Kranj bo posebno odličje prejel Marijan Koren, odličje Boštjan Košnik, častni znak Niko Sodnikar, Milan Špendal in Roman Herlec, plaketo pa Brane Šimenc, Otilijo Pičulin in Zoran Rautner.

AMD Brežice bo plaketo podelilo PGD Brežice – okolica, v AMD Podnart bo posebno odličje dobil Metod Rakovec, v AMD Gornja Radgona pa bodo plaketo prejeli Vlado Kocuvan, Albert Kocmut in Jože Hamler.

France Kmetič
Značke

AMZS

Komentarji

GONZALEZ ANDRES
8.11.2016 3:46:19
Zdravo,
Ste podjetnik ali ženska? Če v katerem koli finančnem nered ali pa potrebuješ denar, da začnete svoje podjetje? Boste morali kredit za plačilo dolga? Če imate majhno kreditno točkovanje in banko / druge lokalne finančne institucije imajo težave, da bi dobili posojila od? Personal Loan, širitev poslovanja, podjetništvo in usposabljanje, konsolidacija dolgov, trde denarja posojila. No, za ogled potrebujete posojilo ali financiranje iz katerega koli razloga. Nudimo posojila z nizko obrestno mero 2%, se obrnite na nas s stalni spremljevalec kredita preko tega e-pošte (GONZALEZANDRESLOAN@GMAIL.COM)
Dodaj komentar:
Dodaj

Ostale novice

Novice
27.01.2016 (Ne)prepoznavanje
27.01.2016 Slovenski avtomobilski trg 2015
27.01.2016 Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
27.01.2016 Izbor Slovenski avto leta 2016
27.01.2016 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2015
27.01.2016 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
27.01.2016 Avtomobilski salon v Detroitu
27.01.2016 Nova poslovna enota AMZS v Novi Gorici
27.01.2016 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
27.01.2016 Motorevija je vstopila v 60. leto izhajanja, njeni zametki pa segajo v leto 1925
09.12.2015 (Ne)pravičnost?
09.12.2015 Pogovor z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
09.12.2015 TTIP sporazum in avtomobilski trg
09.12.2015 Kako bi lahko preprečili marsikatero hudo prometno nesrečo?
09.12.2015 Motorevija kot samostojna bralna aplikacija za tablice in pametne mobilnike
09.12.2015 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in karetistom v letu 2015
05.11.2015 Izberite Slovenski avto leta 2016!
05.11.2015 Kakšen je resničen izpust dušikovih oksidov dizelskih avtov?
04.11.2015 Kdo koga ščiti?
04.11.2015 Kaj v resnici prihaja iz izpušnih cevi avtomobilov?
04.11.2015 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem
04.11.2015 Matej Žagar je v letošnjem svetovnem prvenstvu v speedwayju osvojil šesto mesto
02.10.2015 Epilog
02.10.2015 Do zadnje kapljice?
02.10.2015 Zmaga v Rusijo, ekipa AMZS deveta
02.10.2015 Jubilej brez športne pike na i
02.10.2015 Tim Gajser je letošnji svetovni prvak v motokrosu v razredu MX2
01.10.2015 Izšla je oktobrska Motorevija!
01.10.2015 AMZS test 35 zimskih pnevmatik
26.08.2015 (Pre)obrat
26.08.2015 Nove oblike mobilnosti
26.08.2015 Slovenska električna rolka NGV
26.08.2015 Le še tri leta za zamenjavo vozniških dovoljenj
26.08.2015 Težave z izpustom trdnih delcev najsodobnejših bencinskih motorjev
26.08.2015 Kje končajo pripomočki za prvo pomoč s pretečenim rokom trajanja?
26.08.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayju
26.08.2015 V svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 po poškodbi Herlingsa
26.08.2015 Izšla je septembrska Motorevija!
26.08.2015 Otroci na poti v šolo in iz nje
09.07.2015 Izzivi in zaveza
09.07.2015 Fordov sistem za samodejno prilagajanje hitrostnim omejitvam
09.07.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
09.07.2015 Mladi motokrosist Maks Mausser
09.07.2015 Dirka evropskega prvenstva v motokrosu v Radizlu
04.06.2015 Z elektroniko na poti do avtonomnosti
04.06.2015 Zgrajena predor Markovec in hitra cesta Koper – Izola
04.06.2015 Velika izbira avtokart, vodnikov in atlasov pri AMZS
04.06.2015 Matej Žagar v svetovnem prvenstvu v speedwayju
06.05.2015 Strategija
06.05.2015 Akcija AMZS za večjo varnost kolesarjev in motoristov
06.05.2015 Elektronski vdori v avtomobile
06.05.2015 Zmagoslavje Mateja Žagarja na uvodni dirki letošnjega svetovnega prvenstva v speedwayju
06.05.2015 Prva zmaga Tima Gajserja na dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
06.05.2015 Koliko v resnici tehtajo naši avtomobili?
01.04.2015 Izmenjava
01.04.2015 Umirjanje prometa
01.04.2015 5. avtomobilski SPA v AMZS centru varne vožnje Vransko
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu v razredu MX2
01.04.2015 Svetovno prvenstvo v speedwayu
01.04.2015 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2014
01.04.2015 Kdaj bolj realno merjenje porabe goriva?
01.04.2015 (Ne)resnična poraba hibridnih avtov
01.04.2015 Začetek prodaje električnih avtomobilov
04.03.2015 (Ne)požrešnost
04.03.2015 Uvedba sistema eCall šele leta 2018
04.03.2015 Moto športniki pred novo tekmovalno sezono
04.03.2015 Svetovno prvenstvo v motokrosu
30.01.2015 BMW: krpanje varnostne luknje!
28.01.2015 Zasuk
28.01.2015 Slovenski avtomobilski trg v letu 2014
28.01.2015 Prometna varnost na slovenskih cestah v lanskem letu
28.01.2015 Starostniki v prometnih nesrečah
28.01.2015 V izboru Slovenski avto leta 2015 je slavila škoda fabia
28.01.2015 Sejem zabavne elektronike CES v Las Vegasu
28.01.2015 Lucija Sajevec, nova direktorica delniške družbe AMZS
28.01.2015 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
28.01.2015 Jan Pancar, uspešen mladi motokrosist
10.12.2014 Slepa ulica
10.12.2014 Podatki v avtomobilih in njihova uporaba
10.12.2014 Jon Boyd (General Motors)
10.12.2014 Kako (ne)varne so slovenske ceste?
10.12.2014 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2014
10.12.2014 Matej Žagar, moto športnik Slovenije v letu 2014
10.12.2014 Slovenski avto leta 2015
05.11.2014 Izkušnje in preizkušnje
05.11.2014 Eko nalepke na avtomobilih v prodajnih salonih
05.11.2014 Svetovno prvenstvo v speedwayu
05.11.2014 Električna mobilnost v Sloveniji
05.11.2014 Uber: taksi nove dobe ali izmikanje pravilom?
05.11.2014 Od septembra velja okoljevarstveni standard euro 6
01.10.2014 Ironija usode
01.10.2014 Zaščita pred avtocestnim hrupom
01.10.2014 FIA evropsko tekmovanje mladih kolesarjev v Oslu na Norveškem
01.10.2014 Skupna akcija AMZS in Rdečega križa Slovenije na MOS v Celju
01.10.2014 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
01.10.2014 Tim Gajser je v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2 osvojil peto mesto
28.08.2014 Ne le prve šolske dni!
28.08.2014 Združevanje izpitnih centrov za opravljanje voziških izpitov
28.08.2014 Mednarodni program ugodnosti za člane AMZS Show your Card!
28.08.2014 Nova pravila vožnje v naravnem okolju
28.08.2014 Klicni center AMZS in pomoč na cesti
28.08.2014 Janez Remše
09.07.2014 Vrednote
09.07.2014 Gradnja avtoceste med Gruškovjem in Draženci
09.07.2014 Gajser tik pod vrhom
09.07.2014 Vzdrževanje slovenskih cest
09.07.2014 Sodobni trivaljni motorji
04.06.2014 Obveza in zaveza
04.06.2014 Odprtje linije za izdelavo novega renaulta twinga v Revozu v Novem mestu
04.06.2014 25 let katalizatorja
04.06.2014 Nogomet in njegova povezava z avtomobili
04.06.2014 Zmaga Mateja Žagarja na dirki za SP v speedwayu na Finskem
06.05.2014 Kaznovanje za prometne prekrške v tujini
06.05.2014 Sožitje avtomobilistov in kolesarjev
06.05.2014 Kje končajo izrabljeni avtomobili?
06.05.2014 Beleženje števila prevoženih kilometrov ob tehničnem pregledu
06.05.2014 112 let merilnika hitrosti
06.05.2014 Sejem Avto in vzdrževanje v Celju
06.05.2014 Pogovor s podpredsednikom AMZS Jožetom Režonjo
06.05.2014 Pogovor z Miranom Stanovnikom
06.05.2014 Zamik na račun mrtvih
02.04.2014 Elektrošok
02.04.2014 Divjad na cesti
02.04.2014 Mobilne aplikacije za slovenske avtomobiliste
02.04.2014 Izkušnje udeležencev tečajev varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje Vransko
02.04.2014 Letošnje svetovno prvenstvo v speedwayju
02.04.2014 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje
02.04.2014 Pogovor z doc. dr. Petrom Liparjem, predstojnikom Prometnotehniškega inštituta FGG Ljubljana
02.04.2014 Predpisi o vleki prikolic
05.03.2014 eCall – samodejni klic na pomoč ob prometni nesreči na voljo tudi v Sloveniji
05.03.2014 Avtomobilska črna skrinjica – bo postala del naših avtomobilov?
05.03.2014 Svetovno prvenstvo v motokrosu
05.03.2014 Pogovor z Janezom Prosenikom
05.03.2014 Stanje registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji konec leta 2013
05.03.2014 Prestavitev
03.02.2014 Davki za varnost?
03.02.2014 Slovenski avtomobilski trg v letu 2013
03.02.2014 Nepravinosti pri izobraževanju voznikov
03.02.2014 AMZS kasko promet samo za člane AMZS
03.02.2014 Priprave na začetek nove tekmovalne sezone
03.02.2014 Izbor Slovenski avto leta 2014 - zmagala je škoda octavia
11.12.2013 Avtomobilske novosti v prihajajočem letu
11.12.2013 Za predsednika AMZS izvoljen Anton Breznik
11.12.2013 Pogovor z novim predsednikom AMZS Antonom Breznikom
11.12.2013 Podelitev priznanj najboljšim slovenskim moto športnikom in kartistom
11.12.2013 Preusmerjanje pozornosti
08.11.2013 Slovenski avto leta 2014
07.11.2013 Komu sveti?
07.11.2013 Kakšno gorivo (lahko) točimo v naše avtomobile?
07.11.2013 Pogovor z Davidom Juričem, generalnim direktorjem družbe Summit motors Ljubljana
07.11.2013 Matej Žagar o letošnji tekmovalni sezoni
07.11.2013 Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah v letu 2014
07.11.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije
03.10.2013 Vožnja v naravnem okolju
03.10.2013 Mladi kolesarji AMZS so se izkazali!
03.10.2013 Svetovni prvak!
03.10.2013 Dirka za svetovno prvenstvo v speedwayju v Krškem
02.10.2013 Avtogol
30.08.2013 Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije
30.08.2013 Evropsko prvenstvo v minimotu na Vranskem
29.08.2013 (Iz)govori
29.08.2013 Obeta se podražitev vinjet za uporabo slovenskih avtocest
29.08.2013 Spremembe zakona o pravilih cestnega prometa
29.08.2013 Električni avtomobili
06.07.2013 Nevaren dotik
06.07.2013 Pomemben mejnik
06.07.2013 Zemeljski plin kot pogonsko gorivo
06.07.2013 Najboljši kolesarji AMD Moste
06.07.2013 Gerčar ponovil lanski uspeh
05.07.2013 Delitev in souporaba avtomobila – se rešitev lahko uveljavi tudi pri nas?
05.07.2013 Pomoč iz zraka
30.05.2013 Zavajanje z uradnimi podatki o porabi goriva
29.05.2013 Počivališča ob slovenskih avtocestah
29.05.2013 Na plakatirani strani Alp!
29.05.2013 Obnova avtocest v letu 2013
29.05.2013 Pešci so najšibkejši
29.05.2013 Žagar med najboljšimi
29.05.2013 Uvodnik, Motorevija junij 2013
26.04.2013 Manj žrtev, več prometa, nevarni odseki
25.04.2013 Luknje – na cestah in v blagajnah!
25.04.2013 Kratkovidnost
28.03.2013 Uvodnik, Motorevija april 2013
28.03.2013 Potepanje po Tuniziji
28.03.2013 Od voznika do komentatorja
28.03.2013 Nevarna jeza
28.03.2013 Ne le pripravljenost, tudi znanje!
28.03.2013 Samodejni klic na pomoč
28.03.2013 AMZS Potovanja - nova ugodnost za člane AMZS
28.03.2013 Novo in ekskluzivno za člane AMZS - AMZS zavarovanje
28.03.2013 Pred začetkom motoristične sezone
28.03.2013 Zakaj oči lezejo skupaj?
28.03.2013 Avtomobilski SPA v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
28.03.2013 Kako vozijo v Skandinaviji
28.03.2013 Žagar začel s petimi točkami
27.02.2013 S katerimi in kakšnimi avtio se vozimo v Sloveniji?
27.02.2013 Priprave najboljših slovenskih motošportnikov na novo tekmovalno sezono
25.01.2013 Prometna varnost na slovenskih cestah v letu 2012
25.01.2013 Izbor Slovenski avto leta 2013
25.01.2013 Pogovor z Matejem Žagarjem, december 2012
25.01.2013 Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, 12.12.2012
25.01.2013 Novost pri članstvu AMZS v letu 2013
25.01.2013 Vinko Zajec, dobitnik priznanja Državnega sveta RS za prostovoljno delo
22.01.2013 Najmanjša prodaja v tem stoletju!
12.12.2012 Avto, ki vozi sam, postaja realnost
12.12.2012 Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo
12.12.2012 Podelitev priznanj najboljšim moto športnikom in kartistom v letu 2012
12.12.2012 Klemen Gerčar, motošportnik leta
12.12.2012 Uvodnik, december 2012
12.12.2012 Kazni za prometne prekrške storjene v tujini: kdo in kako jih lahko izterja?
07.11.2012 Dr. Danijel Starman, predsednik Avto-moto zveze Slovenije: pogovor
07.11.2012 AMZS na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje
07.11.2012 Uvodnik, november 2012
07.11.2012 Dan odprtih vrat AMZS na Vranskem 2012
07.11.2012 Uspešni slovenski motokrosisti
06.10.2012 Uvodnik, oktober 2012
06.10.2012 Tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči
05.10.2012 FIA evropsko prometno-izobraževalno tekmovanje
05.10.2012 Tim Gajser mladinski svetovni prvak v motokrosu v razredu 125
29.08.2012 Ali zaupate svojim očem?
29.08.2012 Milejše kazni!
06.05.2012 Motorevija tudi za iPad!
25.04.2012 Kje je meja? Rekordno visoke cene goriv
05.04.2012 Kilometri - prevoženi ali prirejeni?
04.04.2012 VW lego avto

Pomoč na cesti

1987 ali ++386 1 5305 353
24 ur na dan, vse dni v letu
Cena klica na številko 1987 je odvisna od operaterja.
Za več informacij kliknite tu.

Informacijski center

brezplačna št.: 080 28 20
stac. tel.: +386 1 5305 300